Pytanie dotyczyło zasad postępowania w stosunku do osoby, która z przyczyn od siebie niezależnych nie ma możliwości brania udziału w szkoleniach. W odpowiedź udzielonej w portalu internetowym KIDP wskazano, że na podstawie obecnie obowiązujących regulacji art. 11f ust. 6 Zasad etyki doradców podatkowych z obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnieni są:
- doradcy podatkowi będących pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujący pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego lub

- doradcy podatkowi będących członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Na chwilę obecną nie istnieją więc żadne inne przesłanki, których spełnienie powodowałoby możliwość zwolnienia doradcy podatkowego z obowiązku zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych KRDP wskazuje jednak, że doradca podatkowy może zdobywać punkty nie tylko za udział w szkoleniach, ale także np. poprzez publikacje artykułów prasowych, czy szkolenia e-learningowe.

Kwestia uwzględniania indywidualnych przesłanek, które mogą stanowić o zwolnieniu z obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych była i jest przedmiotem prac Zespołu Etyki, będzie o nich mowa także podczas zaplanowanego na styczeń przyszłego roku Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Oprac. w oparciu o pytania i odpowiedzi z serwisu internetowego KIDP.