Pytanie

W jaki sposób, z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy potraktować wydatki na zakup projektu portalu internetowego w wysokości około 30.000 zł?
W którym momencie wydatek taki można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Odpowiedź

Wydatek na zakup portalu internetowego może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto ten wydatek jako koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto ten wydatek jako koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Uzasadnienie

Ponoszone przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych koszty dzielą się na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio (a więc pośrednio) związane z przychodami. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (zob. art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Natomiast koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne, co do zasady, w dacie ich poniesienia (zob. art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze u.p.d.o.p.).

Koszt nabycia portalu internetowego nie jest kosztem bezpośrednio związanymi z przychodami (zakładając, że portal internetowy nie jest nabywany w celu odsprzedaży). A zatem koszt taki – jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami – jest potrącalny w dacie jego poniesienia.

W przypadku poniesienia takiego kosztu nie ma przy tym zastosowania art. 15 ust. 4d zdanie drugie u.p.d.o.p., tj. przepis stanowiący, że jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Koszt zakupu portalu internetowego nie dotyczy bowiem konkretnego okresu, a w konsekwencji zastosowanie tego przepisu nie jest możliwe.

Portale internetowe nie stanowią przy tym wartości niematerialnej i prawnej, a więc nie podlegają amortyzacji. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu nabycia portalu internetowego nie wyłącza zatem art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.d.o.p.
A zatem wydatek na zakup portalu internetowego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto ten wydatek jako koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto ten wydatek jako koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) (zob. art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.). W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje przy tym stanowisko, że określenie "dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych" oznacza dzień faktycznego dokonania zapisu w księgach rachunkowych (zob. przykładowo wyrok NSA z 18 maja 2010 r. - II FSK 942/09, wyrok NSA z 20 lipca 2011 r. - II FSK 414/10, wyrok WSA w Krakowie z 27 września 2012 r. - I SA/Kr 669/12, wyrok NSA z 14 grudnia 2012 r. - II FSK 861/11 czy wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2013 r. - III SA/Wa 2002/12).

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach organów podatkowych. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 października 2010 r. (ILPB3/423-608/10-2/GC) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 maja 2013 r. (IBPBI/2/423-363/13/CzP). W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że "skoro serwis internetowy nie został wymieniony w ww. katalogu zawartym w art. 16b updop, to nie można zaliczyć go do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. (...) Wydatek na zakup serwisu internetowego ma związek z przychodami Spółki. Skoro ww. wydatek nie jest związany z nabyciem składników majątku trwałego to należy dokonać jego oceny pod kątem charakteru związku z przychodem. Zdaniem tut. Organu stanowi on koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, przy czym nie jest możliwe określenie okresu (przekraczającego rok podatkowy), którego wydatek ten dotyczy. Zatem podlega on zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, w myśl art. 15 ust. 4d updop (...). Tym samym, zdaniem tut. Organu, Spółka właściwie zakwalifikowała wydatek na zakup serwisu internetowego do kosztów uzyskania przychodów jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, potrącany jednorazowo w dacie poniesienia – zgodnie z art. 15 ust. 4e updop".