Spółka posiada niepodzielone zyski z lat poprzednich. Zysk będzie podlegał podziałowi pomiędzy akcjonariuszy. Wypłata dywidendy nastąpi w formie niepieniężnej (dywidenda rzeczowa). Spółka chce nieodpłatnie przekazać na rzecz akcjonariuszy prawo własności nieruchomości należących do spółki.

Według spółki przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości, w ramach dywidendy niepieniężnej, nie jest odpłatnym zbyciem rzeczy w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, albowiem dywidenda jest zobowiązaniem jednostronnie zobowiązującym i jej wypłata nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego od wspólników ją otrzymujących. Spółka także nie uzyskuje żadnego przysporzenia (przychodu podatkowego) z tytułu wydania składników majątkowych w ramach dywidendy rzeczowej.

Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem i uznał, że odmienne są skutki podatkowe w zależności od tego, czy dywidenda ma charakter pieniężny czy niepieniężny. Dlatego dokonanie przez spółkę wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na rzecz akcjonariuszy prawa własności nieruchomości stanowić będzie odpłatne zbycie rzeczy w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o CIT i spowoduje powstanie przychodu podatkowego w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu. Zdaniem sądu realizacja przez spółkę zobowiązania, wyrażająca się w wypłacie dywidendy, zawsze następuje kosztem własnego majątku spółki. Podkreślić przy tym należy, że wartość uszczuplenia majątku spółki będzie taka sama, niezależnie od tego, czy wypłata dywidendy przybierze postać pieniężną bądź niepieniężną.

Według sądu nie można przyjąć, że podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, tzn. w postaci przysługującego spółce prawa własności do części nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki. Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty z zysku nie jest zbyciem, w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie rzeczowej nie stanowi odpłatnego zbycia praw. Przy wypłacie z zysku na rzecz wspólników nie dochodzi więc do określenia jakiejkolwiek ceny zbywanej rzeczy i praw majątkowych. Wypłata z zysku w formie rzeczowej spowoduje przesunięcie danej pozycji z aktywów na pasywa w bilansie spółki. Nie powstanie jednak z tego tytułu żadne przysporzenie majątkowe, a więc przychód podatkowy w spółce. Wypłata dywidendy w naturze nie jest bowiem dla spółki odpłatnym zbyciem nieruchomości. Wypłata dywidendy w formie rzeczowej przez przyznanie udziału w nieruchomości, jako substytut świadczenia pieniężnego nie powoduje więc powstania przychodu po stronie spółki.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 18 lutego 2014 r., I SA/Wr 2375/13

Omówienie pochodzi z LEX Administracja Skarbowa