Istota sporu w niniejszej sprawie koncentrowała się na przesądzeniu, czy dochód uzyskiwany przez spółkę z tytułu dostawy mieszanek gazowych powstałych z gazu wyprodukowanego w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) oraz z gazu pochodzącego spoza strefy będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Fiskus uznał, że dochód z tytułu sprzedaży mieszanek gazowych nie będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego, gdyż w wyniku mieszania gazów powstaje nowy produkt, który nie został wytworzony w SSE. Natomiast zdaniem spółki również dochód ze sprzedaży mieszanek gazowych w części, w jakiej dotyczy on gazu wyprodukowanego w SSE powinien korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa. Sąd podkreślił, że z receptury wynika, jaka ilość danego gazu ("strefowego" i "pozastrefowego") potrzebna jest na wytworzenie mieszanki. Stąd spółka planuje dla podziału kosztów wytworzenia mieszanek na koszty związane z gazem wyprodukowanym w SSE i poza nią stosować trwały i niezmienny dla danej receptury współczynnik objętościowy obliczany na podstawie receptury. Do kosztów produkcji odpowiednio przypisywane będą przychody, rozpoznawane w momencie sprzedaży gazu kontrahentowi (zgodnie ze wskazaniami licznika) - zwalniana będzie część dochodu odpowiadająca udziałowi kosztów strefowych (koszt wytworzenia gazu "strefowego" oraz przypadająca część kosztów wytworzenia mieszanki) w ogólnym koszcie mieszanki (gazu "strefowego" i "niestrefowego" oraz kosztów wytworzenia mieszanki)".

Według sądu w sprawie możliwe jest ścisłe oddzielenie udziału, jaki w powstałej mieszance ma gaz wyprodukowany w strefie w ramach wyodrębnionego zakładu spółki. W praktyce będzie to oznaczać konieczność oddzielenia dochodu ze sprzedaży mieszanki gazu na część zwolnioną i opodatkowaną na warunkach rynkowych, to jest w taki sposób, jakby zakłady produkcyjne dostarczające poszczególne rodzaje gazów ciekłych były niezależnymi podmiotami. Mówiąc inaczej, nie ma podstaw do odmowy zastosowania zwolnienia w zakresie części dochodu przypadającego na tę część produktu, która odpowiada udziałowi strefowemu w całości dochodu realizowanego na produkcie.

Wyrok NSA z 17 czerwca 2013 r., II FSK 2584/11