Nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. nie dokonała zmiany istoty regulacji o tzw. niedostatecznej kapitalizacji, a jedynie zmodyfikowała jej poszczególne elementy konstrukcyjne.

Zobacz: Od stycznia ważne zmiany w CIT dot. przepisów o cienkiej kapitalizacji >>

Wprowadzone zostały zmiany dotyczące:

1. Zakresu pożyczek objętych tą regulacją, poprzez poszerzenie kręgu „kwalifikowanych” wspólników o podmioty powiązane ze spółką pośrednio

Ograniczenie w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów dotyczyć będzie nie tylko odsetek od pożyczek otrzymanych przez spółkę od jej „kwalifikowanych” bezpośrednich wspólników oraz od spółki, w której ci wspólnicy również posiadają określoną liczbę udziałów (akcji), ale także odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmioty posiadające w niej w sposób pośredni udział w wysokości co najmniej 25 proc. Określając wielkość udziału pośredniego zastosowanie znajdzie zasada, zgodnie z którą jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli zaś wartości te są różne, to za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się niższą z nich. W pozostałym zakresie sposób liczenia procentowego wskaźnika posiadanych udziałów (akcji) pozostaje bez zmian.

2 Sposobu i momentu obliczania wartości zadłużenia spółki wobec „kwalifikowanych” wspólników (podmiotów) poprzez:

a) doprecyzowanie, iż zadłużenie należy rozumieć szeroko, jako obejmujące zadłużenie podatnika wobec powiązanych z nim podmiotów także z innych tytułów niż pożyczka
b) poszerzenie kręgu podmiotów branych pod uwagę przy obliczaniu zadłużenia spółki o wszystkie podmioty posiadające pośrednio co najmniej 25 proc. jej udziałów (akcji)
c) zmianę momentu, na który liczona jest wartość zadłużenia- będzie ona ustalana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczki, a nie, jak dotychczas, na dzień zapłaty tych odsetek.
d) pomniejszanie wartości zadłużenia spółki o wartość pożyczek udzielonych przez spółkę jej „kwalifikowanym” wspólnikom - w konsekwencji „wartość zadłużenia” brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów będzie wartością „netto”,

3. Sposobu obliczania limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów poprzez:

a) odejście od wartości kapitału zakładowego jako miernika branego pod uwagę przy obliczaniu tego limitu na rzecz odniesienia się do kapitału własnego spółki z jednoczesną zmianą wskaźnika wartości zadłużenia do wysokości kapitału z 1:3 na 1:1- należy przy tym pamiętać, że wskaźnik ten odnosi się tylko do zadłużenia podatnika wobec podmiotów „kwalifikowanych”, powiązanych z nim w sposób bezpośredni i pośredni, a nie wobec wszystkich jego kontrahentów. Nie uwzględnia zatem zadłużenia wobec innych podmiotów
b) doprecyzowanie sposobu obliczania, jaka część odsetek od pożyczki nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów -ustala się ją w oparciu o proporcję, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty zadłużenia wobec „kwalifikowanych” podmiotów

4. Doprecyzowania definicji pożyczki

Przez pożyczkę będzie rozumieć się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Przez pożyczkę tę rozumieć się będzie także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę. Za pożyczkę nie będzie natomiast uważać się pochodnych instrumentów finansowych.

5. Zdefiniowania pojęcia odsetek

Przez odsetki od pożyczki rozumieć się będzie wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki (odsetki, opłaty, prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań.
Do odsetek od pożyczek (kredytów) w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r. Ponadto przepisy w brzmieniu dotychczasowym stosują podatnicy kontynuujący działalność, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – jednakże tylko do końca ich roku podatkowego rozpoczętego w 2014 r.

Zobacz też: Cienka kapitalizacja i odsetki od pożyczek w kosztach uzyskania >>

W następnym materiale przedstawimy zasady dotyczące alternatywnej regulacji określającej metodę ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek