Możliwość ukarania grzywną w drodze mandatu karnego osób popełniających wykroczenia ujawnione przez Służbę Celną umożliwi skuteczniejsze i szybsze egzekwowanie sankcji za popełnione przez kierujących pojazdami wykroczenia z zakresu transportu drogowego, a także przyczyni się do odciążenia Policji I Inspekcji transportu Drogowego w sprawach mniejszej wagi, w których sprawcy zgodzą się na przyjęcie mandatu.

Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dotyczyć będą między innymi wykroczeń związanych z naruszeniem przez kierowcę, osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem w nim, a także przez każdą inną osobę wykonującą czynności związane z przewozem drogowym obowiązków lub warunków tego przewozu.

Postępowanie mandatowe będą mogli prowadzić jedynie funkcjonariusze celni posiadający upoważnienia wydane odpowiednio przez dyrektora izby celnej albo naczelnika urzędu celnego, w których funkcjonariusze pełnią służbę.