Pytanie

Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od bonu podarunkowego (pieniężnego) z Sodexo NP o wartości 800 zł?
Bon został sfinansowany w całości z ZFŚS.
Czy przychód można obniżyć o 380 zł i dopiero od 420 zł naliczyć podatek?

Odpowiedź

Wartość bonów nie jest objęta zwolnieniem do kwoty 380 zł, wobec czego podatek należy zapłacić od całej kwoty.

Uzasadnienie

Przychody zostały zdefiniowane w art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem są nimi:
1) otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze,
2) otrzymane lub postawione do dyspozycji wartości pieniężne,
3) wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz
4) wartość otrzymanych innych nieodpłatnych świadczeń.
Wartości pieniężne można określić jako rodzaj aktywów finansowych, wyrażonych w pieniądzu, ale pieniądzem nie będących. Mogą one w niektórych sytuacjach zastąpić pieniądz i np. posłużyć do regulowania zobowiązań pieniężnych w zastępstwie pieniądza, być miernikiem wartości itd. Klasycznymi przykładami są czeki i weksle. Do wartości pieniężnych zaliczyć należy również bony towarowe. Stanowią one niewątpliwie aktywa finansowe, a nawet pełnią niektóre funkcje pieniądza (mogą być wymieniane na towary lub usługi, stanowią miernik wartości).

W myśl art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. wolna od podatku dochodowego wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Tym samym zwolnienie to zostało ograniczone tylko do dwóch rodzajów przychodów - świadczeń rzeczowych i pieniężnych. Poza zwolnieniem są wartości pieniężne oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń. W przypadku bonów ustawodawca dodatkowo wyraźnie stwierdził, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego