Autorem projektu rozporządzenia jest Ministerstwo Finansów. Resort proponuje, aby w rozporządzeniu ministra finansów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku  od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej wyrazy „do dnia  30 czerwca 2019 r.” zastąpić określeniem „do dnia 31 grudnia 2019 r.”. Po wprowadzeniu tej zmiany dłużej można będzie korzystać ze zwolnienia z PCC.

 

Jak wynika z uzasadnienia, specyfika handlu walutami wirtualnymi, sprowadza się do ciągłego obracania nimi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany. Resort finansów uznał zatem, że po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. Mogłoby to skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.

Zobacz również: Opodatkowanie bitcoinów: Nowe przepisy nie rozwiążą wszystkich problemów >>