Resort finansów proponuje:

1. Zmianę we wzorze wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego. W odróżnieniu od dotychczasowego wzoru wniosku, nowy wzór wniosku będzie stosowany nie tylko do udzielenia, ale także do zmiany pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego. Poza tym wprowadzona zmiana polega także na tym, że przedsiębiorca nie musi już na etapie składania wniosku zdeklarować się co do organu celnego, przed którym zamierza korzystać z pozwolenia, ani też nie musi wskazywać, w odniesieniu, do jakich procedur celnych bądź przypadków zabezpieczenie generalne będzie miało zastosowanie; te elementy wynikać będą ze złożonego zabezpieczenia, już po otrzymaniu pozwolenia. Dodano we wniosku nowe pole 5a, w którym należy wpisać PESEL wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do złożenia wniosku.

2. Zmianę we wzorze pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego. Zmienione pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego będzie w dłuższym okresie czasu stabilizować stosunki administracyjno-prawne. Zmiana pozwolenia dokonywana będzie w sytuacjach wyjątkowych, tj. w przypadku zmiany nazwy firmy bądź nazwiska czy zmiany adresu. Cofnięcie pozwolenia będzie mogło nastąpić w sytuacji, gdy posiadacz pozwolenia po jego uzyskaniu w ciągu 60 dni nie złoży zabezpieczenia generalnego bądź nie przedłuży dotychczasowego zabezpieczenia. Posiadacz pozwolenia będzie mógł je stosować w przypadkach oraz na terenie właściwości miejscowej organów celnych wskazanych w Potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego.

3. Zmianę we wzorze potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego. Zmieniono w sposób istotny wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego. Potwierdzenie wskazywać będzie, czy zgodnie ze złożonym zabezpieczeniem przedsiębiorca będzie mógł korzystać z zabezpieczenia generalnego na terenie właściwości miejscowej wszystkich dyrektorów izb celnych bądź tylko niektórych z nich oraz w odniesieniu do wszystkich przypadków przewidzianych przepisami prawa celnego (i odpowiednio - podatkowego), czy też tylko w ściśle określonych przypadkach, wymienionych w złożonym zabezpieczeniu.

4. Zmianę formularzy wniosków rejestracyjnych EORI dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. W zakresie dotyczącym zmiany formularzy wniosków rejestracyjnych EORI przesłanką do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia jest dążenie administracji celnej do wprowadzenia ułatwień w dokonywaniu rejestracji przedsiębiorców dla potrzeb celnych. Jest ono realizowane poprzez budowę w administracji celnej, w ramach programu e-Cło, elektronicznego Systemu Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. Istotą projektu jest wprowadzenie zmiany dotyczącej zakresu danych podawanych przez przedsiębiorców w formularzu wniosku EORI, w celu dostosowania ich do wymagań Systemu SZPROT.

Proponowane zmiany polegają przede wszystkim na:
a. zmianie tytułu wniosku na "Wniosek o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI" wskazujący bezpośrednio cel, w jakim wniosek jest składany,
b. usunięciu w polu dotyczącym celu złożenia wniosku pola "uzupełnienie danych" - cel został zawarty w polu "aktualizacja",
c. dodaniu w formularzach pola zawierającego numer ID SISC, czyli numeru identyfikacyjnego przedsiębiorców i reprezentantów, na podstawie, którego będą oni identyfikowani w Systemie Informacyjnym Służby Celnej,
d. usunięciu pola "numer świadectwa AEO" - aby móc je uzyskać konieczne jest wcześniejsze posiadanie numeru EORI,
e. usunięciu pola dotyczącego daty urodzenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dane zbędne dla potrzeb wniosku,
f. usunięciu pola "Podatnik VAT" - istnieje wystarczające dla potrzeb wniosku pole "Podatnik VAT UE",
g. dodaniu pola "Numery identyfikacyjne VAT UE" - umożliwienie przedsiębiorcom podawania numerów nadanych w poszczególnych państwach członkowskich UE,
h. zastąpieniu pola "Data wpisu do KRS albo do ewidencji działalności gospodarczej" polem "Data rozpoczęcia działalności gospodarczej"- jest to informacja przekazywana do Europejskiego Systemu Przedsiębiorców EOS,
i. usunięciu pola "Numer ewidencji działalności gospodarczej" - przy dokonywaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zostaje nadany taki numer,
j. dodaniu w polach adresowych wniosku dla przedsiębiorcy krajowego informacji dotyczących województwa, powiatu, gminy poczty i skrytki pocztowej.

5. Dodanie formularzy: wniosku o uznanie miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego oraz wniosku o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego. Opracowanie jednolitych formularzy ma znacznie ułatwić proces wnioskowania, bowiem obecnie występuje niejednolita praktyka w przedmiotowym zakresie. Niektóre izby celne we własnym zakresie opracowały swoje wzory wniosków i ich wymagają, inne takich wzorów nie opracowały, co w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kilku izb celnych może okazać się znacznym utrudnieniem dla przedsiębiorcy, bowiem może się okazać, iż do każdego organu Służby Celnej musi występować o uznanie miejsca na innym formularzu wniosku (wprowadzonym przed daną izbę).