Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC w projekcie określono poprzez m.in. zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej (tzw. trigger). Ubezpieczenie OC nie może bowiem prawidłowo funkcjonować bez dokładnego sprecyzowania, który moment bierze się pod uwagę jako wypadek ubezpieczeniowy objęty umową ubezpieczeniową.

Jednocześnie z zakresu tego ubezpieczenia wyłączono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu szkody. Katalog wyłączeń jest tożsamy z obecnie obowiązującymi wyłączeniami zawartymi w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

W stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego, regulacje dotyczące terminu powstania obowiązku ubezpieczenia zostały przeniesione z przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Regulacje dotyczące minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia oraz mechanizmu jej ustalania w przypadku prowadzenia przez firmę audytorską działalności w dwóch lub więcej przedmiotach, co do zasady będą tożsame z obecnie obowiązującymi.

Katalog usług lub działalności, które poza czynnościami rewizji finansowej mogą być świadczone przez firmę audytorską, został skorelowany z wykazem tych usług lub działalności zawartym w art. 47 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie 22 grudnia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów