O problemach branży restauracyjnej z zapłaconą wcześniej akcyzą od piwa, którego z powodu lokali gastronomicznych nie można sprzedać, pisaliśmy w tekście pt. Zmiana przepisów o akcyzie ratunkiem dla gastronomii. Opublikowaliśmy go w ramach akcji serwisu Prawo.pl i LEX „Poprawmy prawo”.

Po naszej publikacji resort finansów postanowił zmienić przepisy i wydłużyć czas stosowania przepisów o możliwości odzyskania zapłaconej akcyzy od piwa, którego firmy nie zdążyły sprzedać przed upływem terminu przydatności do spożycia. Co ważne, dodatkowo zdecydowano, że piwo nie musi być zwracane po terminie przydatności do spożycia.

Zmiana w rozliczaniu akcyzy od piwa

Opublikowany właśnie projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zakłada, że podatnikowi, który do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-Co-2, zniszczy piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, zwrócone temu podatnikowi, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa. Korekty podatku będzie można dokonać w terminie do końca szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan pandemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2, w przypadku całkowitego zniszczenia piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

 

Wcześniej zniszczenie piwa tylko do końca lipca

Przypomnijmy. Wcześniej, na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 1 czerwca 2020 r. wprowadzono możliwość zwolnienia z akcyzy. Prawo to przysługiwało podatnikowi, który zniszczy piwo zwrócone po upływie jego terminu przydatności do spożycia do dnia 31 lipca 2020 r.

Jak tłumaczy MF, w związku z utrzymującym się stanem pandemii zaproponowano przedłużenie terminu obowiązywania zwolnienia. Dodatkowo zdecydowano, że piwo zwracane podatnikowi, nie musi być zwracane po terminie przydatności do spożycia. Zwrot piwa będzie możliwy także przed upływem jego terminu przydatności do spożycia, a istotne będzie jedynie to, że w dacie zniszczenia piwo będzie już przeterminowane.