W przedmiotowej sprawie podatnik będący sprzedawcą oleju napędowego zobowiązany był w przypadku korzystania z obniżonych stawek podatku akcyzowego do pobierania od nabywców oświadczeń o jego przeznaczeniu oraz sporządzania i przekazywania do naczelnika urzędu celnego miesięcznych zestawień oświadczeń.

Fiskus zwrócił uwagę, że miesięczne zestawienie oświadczeń nie zawiera czytelnego podpisu osoby sporządzającej zestawienie, lecz jedynie stempel imienny i parafkę. Według fiskusa oświadczenie nie spełniało formalnoprawnych warunków określonych w ustawie o podatku akcyzowym, co uzasadniało zastosowanie wyższą stawkę podatku akcyzowego, przewidzianej dla paliw silnikowych.

Podatnik nie zgodził się z decyzją, a sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu. Sąd przypomniał, że oświadczenie złożone przez nabywcę ma charakter materialnoprawny, gdyż od jego prawidłowości i kompletności uzależnione jest zastosowanie stawki podatkowej, czyli elementu konstrukcyjnego podatku akcyzowego. Natomiast miesięczne zestawienie oświadczeń jest dokumentem o charakterze formalnoprawnym i wtórnym w stosunku do oświadczeń składanych przez nabywców, a mającym na celu umożliwienie bieżącej kontroli przez organ podatkowy obrotu określonymi wyrobami. W sprawie podatnik do każdej faktury sprzedaży miał dołączone oświadczenie nabywcy spełniające wymogi określone w ustawie.

Co do kwestii czytelnego podpisu na zestawieniu oświadczeń, to sąd zwrócił uwagę, że wykładnia tego pojęcia powinna być czyniona zważywszy na cel wprowadzenia wspomnianego środka. Celem złożenia czytelnego podpisu przez osobę sporządzającą zestawienie jest umożliwienie weryfikacji osoby go sporządzającej w trakcie późniejszej kontroli dokumentów. Zatem naniesiona na zestawienie parafa (nieczytelna, ale złożona w indywidualny, charakterystyczny i właściwy dla danej osoby sposób) wraz z pieczątką zawierającą pełne imię i nazwisko (oraz stanowisko), niewątpliwie wypełnia znamiona pojęcia "czytelny podpis". W takiej sytuacji nie można mówić o naruszeniu ustawy oraz konieczności opodatkowania wyższą stawką akcyzy.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 26 lipca 2013 r., I SA/Wr 996/13