Resort finansów proponuje w projekcie rozporządzenia z 5 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, aby kontrole w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych wykonywane były jedynie w zakresie niezbędnym dla ustalenia tożsamości towaru oraz skuteczności sprawowania dozoru celnego. Podyktowane to jest szczególnym charakterem wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Dodatkowo z uwagi na fakt, że przewożony będzie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję i Straż Graniczną, przedmiotem nowego rozporządzenia ma być szczególny, uproszczony sposób postępowania przy kontroli tych towarów. W związku z powyższym, nie będzie się wykonywać kontroli o charakterze losowym. Ograniczony zostanie zakres oraz ilość czynności kontrolnych, co spowoduje uproszczenie wykonywanej kontroli.

W projekcie określono też, iż kontrole odbywać się będą po uzgodnieniu ich zakresu i sposobu przeprowadzenia z właściwym organem. Jest to forma ułatwienia, gwarantująca jednocześnie przeprowadzanie kontroli z zachowaniem przepisów dotyczących tajemnicy służbowej i państwowej, a także zasad bezpieczeństwa. W projekcie określony został także katalog czynności kontrolnych wykonywanych przez organy Służby Celnej. Są to:

- weryfikacja danych umieszczonych w zgłoszeniu celnym przez ich porównanie z innymi dokumentami dotyczącymi towarów, w tym sprawdzanie autentyczności dokumentów;

- dokonywanie oględzin;

- przeprowadzanie rewizji jednostki, za zgodą i w obecności właściwego prokuratora wojskowego;

- porównanie ilości, rodzaju i stanu towaru z danymi zawartymi w dokumentach dotyczących towaru.

Potrzeba opracowania nowego rozporządzenia wynika z uchylenia dotychczas obowiązującego rozporządzenia ministra finansów z 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 30). Rozporządzenie to utraciło moc 9 marca 2013 r.