W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. nowych przepisów unijnego prawa celnego zachodzi konieczność uwzględnienia w dotychczasowym wzorze kwestionariusza zmian merytorycznych co do zakresu danych i kryteriów podlegających samoocenie w stosunku do warunków i kryteriów, które podlegały dotychczas ocenie przy przyznawaniu statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Zasadnicza różnica pomiędzy wzorem kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy wskazanym w dotychczas obowiązujących przepisach, a wzorem stanowiącym załącznik do wydanego rozporządzenia, dotyczy uwzględnienia wymogu poddania weryfikacji, a zatem i samoocenie przedsiębiorcy, spełnienia przez niego nowych kryteriów, o którym mowa w art. 39 lit. a UKC oraz art. 39 lit. d UKC.

Informacje i dane zawarte w odpowiedziach na pytania kwestionariusza zapewnią organom Służby Celnej dodatkowe informacje na temat przedsiębiorcy i jego działalności, niezależnie od przedstawionych we wniosku.

Rozporządzenie ministra finansów z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 1297) weszło w życie 20 sierpnia 2016 r.