Celem nowelizacji, wprowadzonej ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910), jest ułatwienie pracownikom dochodzenia przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Ponadto przepis udostępnił organom Państwowej Inspekcji Pracy bardziej efektywne narzędzie kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników. Obowiązująca dotychczas regulacja, wynikająca z art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., umożliwiała pracodawcom bezkarne nielegalne zatrudnianie pracowników. Praktyka taka była niekorzystna zarówno dla nielegalnie zatrudnianych, jak i dla pracodawców zatrudniających pracowników legalnie (którzy mieli wyższe koszty pracy, a tym samym byli mniej konkurencyjni od nieuczciwych pracodawców) oraz dla budżetu Państwa (ponoszącego straty wskutek braku wpływów podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych).
Jednakże powyższy przepis nie stanowi, że od 1 września 2016 r. pracodawca jest zobowiązany dopełnić formalności związanych z zawarciem umowy o pracę np. co najmniej dzień przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Dopuszczalnym jest zrobienie tego w dniu, w którym pracownik ma podjąć czynności służbowe, przy czym powinno to nastąpić jeszcze przed jego dopuszczeniem do pracy.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 


Odnosząc się do kwestii dopuszczalności skierowania nowo zatrudnianego pracownika na szkolenie z zakresu bhp w dniu, w którym zawierana jest umowa o pracę, należy przypomnieć, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 2373 § 2 k.p., pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzić okresowe szkolenie w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Zgodnie z art. 2373 § 1 k.p., pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.
Mając na uwadze powyższe, po omawianej nowelizacji przepisów nie ma przeciwwskazań, aby pracownik odbył wstępne szkolenie z zakresu bhp w tym samym dniu, w którym zawarta z nim została umowę o pracę. Brak jest również przeciwwskazań, aby w przypadku, o którym mowa w art. 2373 § 2 zdanie drugie k.p., pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę w dniu, w którym ma on rozpocząć pracę. Umowa ta powinna jednak zostać zawarta przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
Tym samym nowelizacja nie wniosła żadnych zmian w zakresie organizacji szkoleń bhp dla nowo przyjmowanych pracowników. Tak jak dotychczas, osoby te powinny odbyć szkolenie przed dopuszczeniem do pracy, z tą tylko różnicą, że powinny mieć już zawartą z pracodawcą umowę o pracę lub dysponować pisemnym potwierdzeniem dokonanych ustaleń w tym zakresie.