Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm.) – dalej r.r.s.p. Warto w tym miejscu zauważyć, że z dniem 1 kwietnia 2012 r. uległo zmianie brzmienie tego załącznika na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 285).
Wysokość stopy procentowej składki dla danej grupy działalności – zgodnie z art. 30 ust. 1 u.u.s.w.p. - zależy od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Przepisy r.r.s.p. określają wzór matematyczny pozwalający na wyliczenie kategorii ryzyka dla danej grupy działalności. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku, i na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe. Z tego też względu z dniem 1 kwietnia 2012 r. zostały określone nowe kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.