Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pacy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy - art. 2373 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Zaliczanie czasu szkoleń bhp do czasu pracy powoduje, iż w przypadku gdy nie jest możliwe zorganizowanie ich w czasie pracy pracownika, czas tych szkoleń stanowić będzie bądź pracę w godzinach nadliczbowych bądź pracę w dniu wolnym od pracy, w zależności od tego kiedy takie szkolenie ma miejsce.
Przykładowo zatem szkolenie okresowe bhp odbywające się w wolną dla pracownika sobotę w godzinach 9.00-13.30 stanowić będzie czas pracy pracownika. Jeżeli szkolenie bhp przypadać będzie na dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca zobowiązany będzie udzielić pracownikowi inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego (art. 1513 k.p.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.