Od 1 listopada 2018 roku specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wynosi 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł). Chociaż podwyższenie kwot objąć miało ok. 70 tys. osób, zasiłek wciąż wydaje się być za niski na dzisiejsze realia.

Wzrośnie również wysokość zasiłku pielęgnacyjnego >>

Specjalny zasiłek opiekuńczy

O zasiłek ten ubiegać się mogą osoby, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby sprawować stałą opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Sprawdź w LEX: Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na żonę w sytuacji, gdy mąż otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy? >

 

O przyznaniu prawa do tego zasiłku decyduje kryterium dochodowe. Przysługuje on, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Sprawdź w LEX: Od kiedy wnuczce przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy na babcię ze znacznym stopniem niepełnosprawności? >

Zasiłek dla opiekuna

Opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Jego wysokość jest taka sama jak w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Sprawdź w LEX: Od kiedy nie przysługuje zasiłek dla opiekuna osobie, która nabyła prawo do emerytury? >

Listopadowa podwyżka była pierwszą od 15 maja 2014 roku.

Jak podaje Rada Ministrów, łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą:

  • 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego,
  • 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego,
  •  815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

- Należy zwrócić uwagę na fakt, iż specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje m.in. w chwili, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, czy renty socjalnej, ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o których mowa  w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – mówi Kinga Ciosk, młodszy prawnik w kancelarii Raczkowski. Jak podkreśla, zasiłek nie będzie wypłacony również, gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), w rodzinnym domu dziecka, czy – w związku z obowiązkiem kształcenia, rewalidacji czy rehabilitacji – w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.