Do Sejmu trafił już rządowy projekt noweli specustawy dotyczący walki z koronawirusem (druk sejmowy nr 299), który jest elementem tzw. tarczy antykryzysowej. Projekt uwzględnia m.in. postulowane przez przedsiębiorców zawieszenie na czas epidemii wymogu wykonywania okresowych badań lekarskich, wstępnych i kontrolnych oraz badań psychologicznych. Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą musieli niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, czyli zlecić i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania tego stanu.

Co ważne, jeśli lekarz uprawniony do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego będzie niedostępny, to badanie takie będzie mógł przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Jednak takie orzeczenie będzie ważne tylko przez 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza pracodawca będzie musiał włączyć do akt osobowych pracownika.

 

Rolnicy dostaną dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Nowością w projekcie, w wersji, która trafiła do parlamentu, jest przyznanie rolnikom prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zasiłek ten ma przysługiwać z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 roku życia, a  w przypadku opieki nad  dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Także dla rolników zasiłek opiekuńczy będzie 14-dniowy i będzie wynosił 1/30 z kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników za każdy dzień.

W przypadku rolników zasiłek opiekuńczy będzie finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej: Prezydent: Rolnicy dostaną pomoc jak przedsiębiorcy

Rekompensaty z PFRON

Zgodnie z projektem , pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym. W tym celu będzie musiał złożyć wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do wniosku o rekompensatę będzie musiał dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych kosztów płacy,
  2. zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty kwartał roku poprzedniego,
  3. kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

– wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o rekompensatę należy złożyć nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, za okres przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rekompensata zaś zostanie wypłacona w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę.

 


Świadczenia osób na kwarantannie bez wywiadu środowiskowego

Rząd zaproponował ponadto, by z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń z  pomocy społecznej, w szczególności osobie lub rodzinie, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie wymagało przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa będzie mogła  być ustalana na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy.

 


Co więcej, także przyznawanie lub aktualizacja prawa do świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w szczególności osobie, która została poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę zakaźną - nie będzie wymagało przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Także w tych przypadkach ustalenie sprawowania opieki będzie mogło nastąpić w szczególności na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub od członków jej rodziny.

Czytaj również: W czasie epidemii handlowcy ułożą towary na półkach w niedzielę