Wymagania odnośnie do wentylacji w pomieszczeniach pracy z czynnikami chemicznymi zostały określone w § 15 ust. 1 i 2, § 32, § 33 oraz § 34 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – dalej r.b.h.p.
Zgodnie z § 15 ust. 1 r.b.h.p. pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. Zgodnie z § 15 ust. 2 r.b.h.p. w pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary, itp.) powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Takimi rozwiązaniami w zakresie pomieszczeń pracy z czynnikami chemicznymi mogłoby być zastosowanie wentylacji.

Zobacz także: W pomieszczeniach pracy należy zapewnić wymianę powietrza>>

Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, również warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych. We wszystkich pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wentylacja naturalna (grawitacyjna) lub mechaniczna lub też obie jednocześnie. Wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza spowodowanej różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. W związku z tym większość metod polega na odpowiednim usytuowaniu otworów okiennych i świetlików umożliwiających napływ i wypływ powietrza z pomieszczenia powodując jego wymianę. Wentylacja mechaniczna polega na wzbudzeniu ruchu powietrza za pomocą mechanicznego środka np. za pomocą wykorzystania urządzeń wentylujących.
W § 32 ust. 1 r.b.h.p. wskazano, że w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza, wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. W § 32 ust. 2 r.b.h.p. dodano także, iż w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, np. czynniki chemiczne, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekroczone wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji – czynników chemicznych.

Zobacz także: Jak często powinna być czyszczona klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych?>>

Z powyższych stwierdzeń wynika, iż niezbędna wymiana powietrza w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, np. czynniki chemiczne, powinna zapewnić czystość powietrza co najmniej w granicach nieprzekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji. Według krotności wymiany powinno określać się zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach o stałej i niewielkiej ilości występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz zastosowanych prostych urządzeniach wentylacyjnych. Krotność wymiany powietrza ustalana jest doświadczalnie przy uwzględnieniu wysokości, kubatury i zanieczyszczenia powietrza. Dotyczy ona najczęściej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń pracy w warunkach ustalonej emisji czynników szkodliwych, np. czynników chemicznych. Z tego powodu w pomieszczeniach pracy wymagana jest korekcja krotności wymiany powietrza wentylacyjnego określana poprzez badania stężeń tych czynników.
Wymagania dotyczące parametrów poietrza w pomieszczeniach pracy, zgodnie § 32 ust. 3 r.b.h.p., zostały określone w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
Na koniec warto wskazać wymagania z § 34 r.b.h.p., zgodnie z którym urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły powinny być zahermetyzowane. W razie niemożliwości zahermetyzowania, urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi. Takie rozwiązania są często stosowane w pomieszczeniach pracy z czynnikami chemcznymi, np. poprzez stosowane dygestoria.

Zobacz także: Jaka powinna być krotność wymiany powietrza wentylacji ogólnej na hali produkcyjnej, na której znajdują się stanowiska spawalnicze?>>

Zobacz także: Wentylacja tylko z wentylatorami o regulowanej wydajności>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Pracownik administracyjno-biurowy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł