Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Jest on obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
W celu określenia szczegółowych wymagań co do warunków pracy na danym stanowisku pracy – zwłaszcza takich, na których odbywają się skomplikowane procesy technologiczne – pracodawca powinien zlecić wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.
Po wykonaniu oceny ryzyka pracodawca jest obowiązany podjąć wszelkie działania minimalizujące czy też eliminujące zagrożenia występujące na stanowisku pracy. W tym celu pracodawca musi zdecydować jakie niezbędne środki ochrony zbiorowej oraz środki ochrony indywidualnej będzie musiał zastosować (powinien korzystać ze wszystkich dostępnych środków wykorzystując osiągnięcia techniczne).
W przypadku wentylacji hali produkcyjnej, w której znajdują się stanowiska spawalnicze, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – określa je rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
Dla określenia krotności wymiany powietrza wentylacji ogólnej na hali produkcyjnej, na której znajdują się stanowiska spawalnicze niezbędne są takie informacje jak:
1) rodzaj spawania (elektryczne, gazowe, etc.);
2) technologia spawania;
3) ilości zużywanych materiałów;
4) rodzaje i ilości wydzielanych zanieczyszczeń;
5) charakterystyka pomieszczeń;
6) możliwości realizacji rozwiązania.
Należy pamiętać, że stałe stanowiska spawalnicze, na którym istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów, pracodawca powinien wyposażyć w instalację wentylacji stanowiskowej.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.