To wnioski z raportu „Wolontariat pracowniczy przyszłości”, który powstał w efekcie badań przeprowadzonych przez Akademię Rozwoju Filantropii w partnerstwie z Fundacją BNP Paribas Bank Polska. Badanie przeprowadzono jesienią 2021 r. Na otwartą ankietę on-line odpowiedziało 235 przedstawicieli pracodawców, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i wolontariuszy-pracowników. Przeprowadzono także 13 wywiadów grupowych.

Połowa przebadanych organizacji pozarządowych nigdy nie miała bezpośrednio do czynienia z wolontariatem pracowniczym, ¼ z nich korzystała ze wsparcia wolontariuszy-pracowników, a 13 proc. (6 organizacji) prowadzi taki wolontariat.

Na 60 przebadanych samorządów dwa były partnerami wolontariatu pracowniczego, a 82 proc. z nich nie miało styczności z tą formą pracy wolontariackiej. 4 samorządy prowadzą taki wolontariat, 3 robiły to wcześniej, a w jednym jest wolontariat nieformalny.

 


Pomoc społeczna najważniejsza dla wolontariatu pracowniczego

Najczęstszym obszarem działania wolontariatu pracowniczego w Polsce (76 proc.) były: pomoc społeczna, edukacja i wychowanie oraz ekologia. Ponad połowa programów (52 proc.) prowadzona była od co najmniej 5 lat. Przez taki sam okres czasu zaangażowanych w wolontariat było 43 proc. osób. W zdecydowanej większości to kobiety (73 proc.). Najwięcej osób (81 proc.) angażowało się w wolontariat pracowniczy po to, aby zrobić coś dobrego dla innych.

Przyglądając się bardziej szczegółowo motywacjom zaangażowanych w wolontariat pracowniczy widać, że najczęściej wybieranym przez nich celem (60 proc.) było wzmacnianie społeczności lokalnych. Respondenci wskazywali także często upowszechnianie tolerancji i równości (43 proc.).

Czytaj również: Przedświąteczna zbiórka datków w firmie musi być zgodna z prawem>>

Ważne także relacje pracownicze

Najważniejsze wartości dla wolontariuszy pracowniczych to: szacunek dla drugiego człowieka, empatia, zdolność do współpracy i odpowiedzialność. Natomiast jeśli chodzi o wpływ wolontariatu na otoczenie, to najbardziej pożądane przez wolontariuszy jest, by wspierał on systemowe zmiany społeczne. Tak odpowiedziało 49 proc. respondentów, wymieniając trzy istotne funkcje wolontariatu pracowniczego: 

  • wspieranie organizacji pozarządowych i/lub samorządów terytorialnych w skuteczniejszym zaspokajaniu potrzeb społecznych,
  • wspieranie współpracy różnych podmiotów na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych oraz
  • dostarczanie osobom indywidualnym wiedzy i kompetencji niezbędnych do poprawy ich sytuacji.

Dla samych pracowników (75 proc.) angażujących się w wolontariat w pracy najważniejsze jest wzmacnianie relacji między nimi.

 


Jak pandemia wpłynęła na wolontariat

W opinii organizacji pozarządowych i samorządów, najważniejsze dla nich dodatkowe korzyści z wolontariatu pracowniczego to pełniejsze zaspokojenie potrzeb beneficjentów organizacji i mieszkańców samorządu. Organizacje najczęściej widzą się w roli partnerów firm w ramach wolontariatu pracowniczego, a samorządy w roli pośredników między wolontariuszami i odbiorcami pomocy, ale też w roli organizatorów wolontariatu.

Pandemia COVID-19 zmieniła wolontariat pracowniczy. Jednak jak bardzo, zdania były podzielone. 53 proc. badanych uznało, że pandemia ograniczyła angażowanie się ludzi w wolontariat – w ogóle – nie tylko pracowniczy. 23 proc. uważa, że energia wolontariuszy zwróciła się ku obszarom związanym z Covid-19, a 12 proc. respondentów uważało, że w tym czasie wzrosło zaangażowanie w wolontariat. Badani byli zgodni, że pandemia wymusiła większe zaangażowanie nowych technologii w organizację wolontariatu.