Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.s.w.p. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zobacz także: Pobicie pracownika wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą>>

Poszczególne przesłanki zawarte w określeniu "wypadek przy pracy", zostały zdefiniowane jako:
1) nagłość – czas nieprzekraczający jednej zmiany roboczej (m.in. wyrok SN z dnia 30 czerwca 1999 r., II UKN 24/99, OSNP 2000, nr 18, poz. 697),
2) przyczyna zewnętrzna – czynnik zewnętrzny pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1999 r., II UKN 87/99, OSNP 2000, nr 20, poz. 760),
3) uraz – uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (art. 2 pkt 13 u.u.s.w.p.).
Jak wynika z przytoczonej definicji, utrata przytomności całkowicie niezwiązana z warunkami pracy (np. przemęczeniem, brakiem świeżego powietrza, wysoką temperaturą w pomieszczeniu pracy itp.), powodująca upadek, a w konsekwencji uraz głowy – nie może być potraktowana jako wypadek przy pracy. Bez wpływu czynnika wewnętrznego nie doszłoby bowiem do zasłabnięcia jako bezpośredniej i jedynej przyczyny upadku, w którego wyniku pracownik doznał obrażeń. Fakt, że obrażenia te spowodowały elementy stanowiska pracy, w tej sytuacji (jako następstwo wcześniejszego zadziałania czynnika zewnętrznego), pozostaje bez znaczenia.

Zobacz także: Czy zasinienie i obrzęk można uznać za uraz powstały wskutek wypadku przy pracy?>>

Zobacz także: Kiedy zespół powypadkowy może zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.