Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

W obowiązującej ustawie dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) - dalej u.w.c.z., zawarto definicję wypadku przy pracy. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.
Pojęcie samego urazu jest zdefiniowane w art. 2 pkt 13 u.w.c.z. i oznacza uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.
Urazem może być zarówno ciężkie uszkodzenie ciała, powodujące długotrwałą lub stałą niezdolność do pracy, jak i lekkie obrażenie ciała, powodujące czasową niezdolność do pracy.
Przepis art. 3 ust. 5. u.w.c.z. podaje definicję wypadku ciężkiego. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się "wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
Zawał serca jako uraz można zakwalifikować jako takie uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, które narusza podstawowe funkcje organizmu. Zawał serca może być traktowany także jako choroba nieuleczalna, gdyż jest to na pewno uraz, po którym osoba poszkodowana nie powróci do pełnej sprawności, jej podstawowe funkcje życiowe zostaną mocno ograniczone. Osoba, u której doszło do zawału serca, skutki danego urazu będzie odczuwała przez całą dalszą pracę, będzie także zmuszona prowadzić oszczędniejszy tryb życia.
W każdym przypadku, a zwłaszcza przy urazach nastręczających wątpliwości, zespół wypadkowy ma możliwość zasięgnięcia opinii lekarza. Lekarz w takiej sytuacji może wyrazić swoją opinię jak ciężki jest uraz, do którego doszło u osoby poszkodowanej i jakie skutki zdrowotne dany uraz powoduje dla osoby poszkodowanej.
W związku z powyższym wypadek powodujący uraz - zawał serca osoby poszkodowanej, zespół powypadkowy po zasięgnięciu opinii lekarskiej, jeżeli stwierdzi takie działanie za stosowne i potrzebne, może uznać za ciężki wypadek przy pracy.
Przy wykonywaniu dokumentacji powypadkowej z racji każdego wypadku przy pracy, w tym wypadku ciężkiego, jednym z dokumentów jest statystyczna karta wypadku - wzór został uregulowany rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80). Punkt 11 statystycznej karty wypadku dotyczy kwalifikacji skutków wypadku. W karcie w punkcie 11 osoba wypełniająca kartę może zaznaczyć, że skutkiem wypadku jest śmierć osoby poszkodowanej, ciężkie uszkodzenie ciała lub inne skutki. W przypadku zawału serca jak najbardziej zasadne jest zaznaczenie na karcie w punkcie 11 informacji - ciężkie uszkodzenie ciała.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.