Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Obrzęk twarzy, sińce i zaczerwienienie twarzy, powstałe w wyniku wypadku, mogą być uznane jako uraz doznany przez poszkodowanego na skutek wypadku przy pracy. Można przyjąć, że w opisanym przypadku występuje uszkodzenie tkanki podskórnej (ewentualnie inne uszkodzenia, np. mięśni twarzy), które zostało spowodowane (prawdopodobnie) stłuczeniem. Zespół powypadkowy nie może jednak tego przyjąć na podstawie własnego oglądu, lecz powinien ustalić na podstawie: karty informacyjnej o udzieleniu pierwszej pomocy; zaświadczenia ze szpitala lub przychodni zdrowia; innego dokumentu sporządzonego przez lekarza pogotowia, przychodni zdrowia, sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. W razie potrzeby, zespół powypadkowy może zwrócić się do lekarza prowadzącego pacjenta lub do innego lekarza, o informację, czy konkretne uszkodzenie twarzy (zmiana koloru skóry, obrzęk twarzy) będące skutkiem doznanego wypadku przy pracy jest urazem odpowiadającym definicji urazu.

Zobacz także: Czy pogryzienie przez pchły może być uznane za wypadek przy pracy?>>

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) w art. 2 pkt 13 określa pojęcie urazu. Uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), w § 7 stanowi, iż niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest zobowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Zespół powypadkowy powinien, m.in. zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku.

Zobacz także: Pobicie pracownika wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.