Pracownik, który reprezentuje pracowników w składzie zespołu powypadkowego powinien być wybrany przez zakładową organizację związkową, a w przypadku, gdy u danego pracodawcy organizacje związkowe nie działają, przedstawiciele pracowników wybierani są przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy, zgodnie z art. 237(13a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.w.p.p., w § 5 ust. 2 stanowi, iż u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca powołuje skład zespołu powypadkowego instytucjonalnie wskazując członków zespołu powypadkowego zgodnie z wymaganiami r.w.p.p. W omawianym przypadku będzie to pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawiciel pracowników. Przedstawicielem pracowników będzie pracownik imiennie wybrany przez organizacje związkowe lub przez pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.