Podczas wykonywania pracy w piwnicy budynku wielorodzinnego pracownik został pokąsany przez pchły.
Czy można to zakwalifikować jako wypadek przy pracy?
Jeśli u poszkodowanego wystąpił uraz nie można wykluczyć uznania takiego zdarzenia za wypadek przy pracy.
W orzecznictwie w niektórych sytuacjach pogryzienia uznawane były za wypadek przy pracy. Przykładowo w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2000 r., II UKN 425/99, OSNP 2001, nr 16, poz. 521 uznano, że "ukąszenie przez kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może być traktowane jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wiąże się z pracą i może być kwalifikowane jako wypadek przy pracy (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.)."
Obecnie jednak istotnym elementem definicji wypadku przy pracy jest wystąpienie tzw. urazu. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.
Uraz zaś zgodnie z definicją słownikową to "uszkodzenie ciała powstałe wskutek działania czynnika zewnętrznego" (Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa 2009). Z kolei w uzasadnieniu do wyroku z dnia 9 czerwca 2009 r., II PK 318/08, LEX nr 535954 Sąd Najwyższy stwierdził, że "przez uraz należy rozumieć uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego."
Konkludując, pogryzienie przez pchły mogłoby być uznane za wypadek przy pracy jeśli doszło do urazu.
Kamil Szymański