Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1332 z późn. zm.), na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek (gdzie za wypadek uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć), któremu pracownik uległ:
1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (podczas wykonywania wymienionych czynności w czasie podróży służbowej mamy do czynienia z wypadkiem przy prac).
chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje
związkowe.
O ile definicje wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy w punkcie:
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz
• wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe - nie nasuwają żadnych trudności interpretacyjnych, o tyle wypadki wydarzające się w czasie trwania podróży służbowej czyli tzw. de¬legacji, wymagają dodatkowych wyjaśnień.
Wyjaśnienia te, wynikają z przytoczonych niżej kilku wyroków Sądu Najwyższego - i tak:
- uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1973 r., III PZP 25/73, OSNCP 1974, nr 4, poz. 64: „Zaczadzenie pracownika (ze skutkiem śmiertelnym), które nastąpiło w czasie wypoczynku po pracy, w kwaterze wynajętej przez zakład pracy dla delegowanego do tej miejscowości pracownika, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy";
- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1975 r. III URN 5/74: „Wypadek, jakiemu uległ pracownik delegowany przy przygotowywaniu sobie posiłku, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy";
- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 1977 r. III PRN 25/77:
„Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy uznaje się wypadek, który się wydarzył podczas przygotowywania sobie przez delegowanego pracownika, nocnego spoczynku";
- wypadek śmiertelny, któremu uległ pracownik w drodze z nie będącej siedzibą zakładu pracy bazy tego zakładu, do której powrócił z delegacji służbowej, do miejsca swego zamieszkania, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy (uchwała SN z dnia 10 marca 1977 r., U III PZP 1/77, OSNC 1977, nr 11, poz. 204).
Jak wynika z wyżej przytoczonych orzeczeń, wypadek wydarzający się podczas trwania delegacji służbowej może być uznany za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy tylko wtedy, gdy pozostaje on w związku z wykonywaniem powierzonych zadań delegowanemu pracownikowi.
Należy równocześnie podkreślić, że delegowany pracownik pozostaje w stosunku służbowym przez cały czas trwania delegacji, a tym samym wszystkie jego czynności związane z wykonywaniem zadań zleconych oraz normalnych potrzeb życiowych są objęte ochroną.
Wypadki w czasie trwania podróży służbowej nie powstają w bezpośrednim związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ale warunkują wywiązanie się pracownika z powierzonych mu zadań. Będą to przykładowo wypadki zaistniałe w czasie:
• drogi do miejsca zakwaterowania,
• pobytu w hotelu lub miejscu zakwaterowania ,
• spożywania posiłków itp.
Wypadek zrównany z wypadkiem przy prac pod względem trybu ustalania okoliczności i przyczyn - jest traktowany tak jak wypadek przy pracy.
Dokumenty związane z wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy co do świadczeń:
a) Akta wypadku (strona tytułowa)
b) Zawiadomienie o wypadku (poszkodowany)
c) Powołanie zespołu powypadkowego
d) Szkic , fotografia miejsca zdarzenia (w razie potrzeby)
e) Informacje od świadka (świadków)
f) Wyjaśnienia poszkodowanego
g) Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
h) Polecenie powypadkowe
i) Rejestr wypadków
j) Statystyczna karta wypadku 
Z tytułu wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy w zakresie świadczeń , przysługują świadczenia wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1332 z późn. zm.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.