Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Opisane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, gdyż zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z jego definicji: nagłość, przyczyna zewnętrzna (niefortunny odruch pracownika) i uraz (złamanie kości guzicznej).
W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) - dalej u.u.s.w.p. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1)podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2)podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3)w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Opisany przypadek spełnia wszystkie ww. przesłanki. Wątpliwość budzić może przyczyna zewnętrzna wypadku (niefortunne zahaczenie nogą o nogę), jednakże zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego przyczyną zewnętrzną w rozumieniu u.u.s.w.p. może być nawet niefortunny odruch pracownika - jego nieskoordynowane poruszenie się powodujące potknięcie się i upadek nawet na gładkiej powierzchni. Wyłączenie przyczyny zewnętrznej przy wypadku pracownika w czasie i miejscu pracy, który nastąpił w takich okolicznościach, byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby istniały podstawy do ustalenia, że upadek pracownika został spowodowany jego schorzeniem łączącym się np. ze skłonnością do omdleń lub zakłóceń równowagi (wyrok z dnia 16 czerwca 1980 r., III PR 33/80, Lex nr 14532).
Biorąc pod uwagę powyższe, o ile poszkodowana nie cierpi np. na zaburzenia neurologiczne, opisane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.