Świadczenie „Mama plus” także dla ojców

O świadczenie będą mogły się starać się matki, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat). Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci (po osiągnięciu 65 lat), w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci.

Prawo do świadczenia uzupełniającego będą miały także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie będą musiały dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Świadczenie może być przyznane:

  1. matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  2. ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

 

Świadczenie może być przyznane osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres co najmniej 10 lat. Wnioskować o nie będą mogli obywatele RP, osoby posiadające prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski oraz legalnie u nas przebywający cudzoziemcy.

 

 


Świadczenie będzie przyznawane na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca): Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej. ZUS i KRUS będzie sprawdzał m.in. sytuację dochodową osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury. Od marca emerytura będzie ona wynosiła 1100 zł brutto.

Czytaj: ZUS wzywa chorych na kontrolę SMS-em >>>

Według wyliczeń resortu rodziny i pracy z nowych przepisów skorzysta około 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty, oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. W budżecie na program "Mama 4 plus" przeznaczono około 801,3 mln zł.

 

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.