Celem ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym jest doprecyzowanie przepisów oraz usprawnienie wybranych obszarów systemu dozoru technicznego, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Ustawa ma również zmniejszyć bariery administracyjne dla przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany to także wykonanie zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli po kontroli w Urzędzie Dozoru Technicznego w 2016 r.

Sprawdź w LEX: Minimalne wymagania bhp dla maszyn >

 

Najważniejsze kwestie uregulowane w ustawie:

  1. Dodano definicje określeń: „modernizacja”, „naprawa” i „konserwacja”.
  2. Wskazano, że w sprawach należących do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących urządzeń technicznych lub urządzeń w elektrowniach jądrowych, organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, a organem wyższego stopnia – minister właściwy do spraw energii.
  3. Dodano do art. 9 ustawy ust. 5, zgodnie z którym decyzja uprawniająca do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzenia technicznego, wydana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego uprawniać będzie do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji objętych tą decyzją urządzeń technicznych, również w przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania dozór techniczny nad urządzeniem technicznym jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego, jeżeli technologia wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego będzie zgodna z tą decyzją. Zmian ta wyeliminuje konieczność powtórnego uzyskiwania uprawnień, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący posiada już takie uprawnienia, lecz wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego. Chodzi o zaświadczenia wydawane przez jednostki dozoru technicznego: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Rozwiązanie to oznacza, że przedsiębiorcy oszczędzą czas i pieniądze – wystarczy zaświadczenie wydane przez jedną z tych instytucji, które zostanie uznane przez pozostałe.
  4. Wprowadzono zmiany w art. 19 ustawy. W ust. 1 tego przepisu wskazano, że eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Z regulacji tej wyłączono urządzenia do odzyskiwania par paliwa, argumentując, że nie powodują one zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego określonych w art. 4 pkt 1 ustawy o dozorze technicznym.
  5. Wprowadzono terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie art. 22 ust. 3a ustawy, zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Ta zmiana wejdzie w życie nieco później niż zasadnicza część ustawy, bo 1 czerwca 2019 roku.
  6. Dokonano zmiany w art. 38 ustawy. Na podstawie ust. 3 tego przepisu, Prezes UDT sporządzać ma roczne sprawozdanie z działalności UDT i przedstawiać je ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie do dnia 31 maja każdego roku, w celu jego zatwierdzenia. Na podstawie ust. 4 minister właściwy do spraw gospodarki uzyska prawo do powoływania w UDT do dwóch wiceprezesów (a nie jak dotychczas jednego).
  7. Zmodyfikowano art. 40 ustawy wskazując, że w skład Urzędu Dozoru Technicznego wchodzą Centrala UDT oraz oddziały terenowe UDT. Analogiczne struktury przewidziano dla Transportowego Dozoru Technicznego (art. 46 ustawy - Biuro i oddziały terenowe TDT) oraz dla Wojskowego Dozoru Technicznego (art. 52 ustawy–Biuro WDT i delegatury WDT).

Ustawa weszła w życie z 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać 1 czerwca 2019 r.

Czytaj też: W 2019 roku nie będzie już okresowych szkoleń BHP w biurach >

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu >

Czy operatorzy wózków jezdniowych powinni zostać skierowani na badania psychologiczne? >

Czy do obsługi wciągarek i wciągników wymagane jest posiadanie kwalifikacji? >

Czy suwnicę sterowaną z poziomu roboczego może obsługiwać jeden operator? >

Czy koparka przeładowcza chwytakowa odlega dozorowi technicznemu? >

 

Warto przeczytać: Sprzedaż urządzenia objętego dozorem technicznym