Fundacja ePaństwo wystąpiła do prezesa Narodowego Banku Polskiego o udostępnienie zestawu wszystkich umów cywilnoprawnych z ubiegłego roku.

Odmowa prezesa

Prezes NBP odmówił 6 marca 2019 r., gdyż informacje te objęte są tajemnicą bankową, a ponadto ich wyszczególnienie z całego systemu jest niemożliwe, gdyż spowodowałoby jego "dezintegrację".

Z taką decyzją nie zgodził się wnioskodawca i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 61 Konstytucji, a także art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 107 kpa (brak właściwego uzasadnienia).

Czytaj: Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej nie zmieniają istoty samej informacji>>

Według powołanych przepisów ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Zdaniem Krzysztofa Izdebskiego, który w imieniu fundacji wniosek składał prezes NBP powinien anonimizować umowy, tak by nie wyciekły dane osobowe współpracowników banku.

WSA uchyla decyzję prezesa NBP

Wojewódzki Sąd Administracyjny 31 lipca br. uznał argumenty wnioskodawcy i wyeliminował z obrotu decyzję prezesa NBP. - Argument banku o dezintegracji systemu nie jest przekonujący - powiedział sędzia sprawozdawca Łukasz Krzycki. - Można dokonać selekcji informacji bez rozerwania jej ze źródłami. Gdy część zasobów banku jest chroniona tajemnicą bankową, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby udostępnić informacje ochroną nie objęte - dodał sędzia.

Czytaj: WSA: Anonimizacja to nie powód do odmowy udzielenia informacji>>

Udostępnienie informacji wymaga operacji wewnętrznych na istniejącym zasobie archiwalnym, chyba, że wymagają one przetworzeniu. Wtedy wnioskodawca musiałby udowodnić szczególny interes publiczny w postaci np. usprawnienia funkcjonowania organów.

Sąd stwierdził, że stanowisko prezesa NBP było nieprawidłowe i dlatego należało uchylić decyzję.

Sygnatura akt II SA/Wa 838/19, wyrok nieprawomocny z 31 lipca 2019 roku.