Na problem interpretacyjny w stosowaniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych* i Prawa przedsiębiorców* uwagę zwróciło Stowarzyszenie Współpracy Biur Rachunkowych. Chodzi o osoby, które korzystają z ulgi na start, czyli obowiązującego od 30 kwietnia 2018 roku zwolnienia z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie informowało, że podejmując współpracę z taką osobą powinno się odprowadzić składki społeczne od wypłaconego jej wynagrodzenia.

Taką interpretację przyjął gdański ZUS

W decyzji wydanej 24 lipca 2018 r. ZUS w Gdańsku odpowiedział na pytanie pewnego przedsiębiorcy. Uznał, że osoba korzystająca z ulgi na start nie jest dla ZUS przedsiębiorcą. Stowarzyszenie Współpracy Biur Rachunkowych radziło w związku z tym, aby, zlecając komuś wykonanie jakiejś pracy, pomimo tego, że osoba ta jest przedsiębiorcą, zainteresować tym, jak długo osoba ta prowadzi działalność gospodarczą i czy przypadkiem nie korzysta z „ulgi na start”. - Wydaje się dużo prostsze po prostu zrezygnowanie, dla bezpieczeństwa i ułatwienia sobie życia, ze współpracy z kimś, kto prowadzi działalność gospodarczą mniej niż 6 miesięcy - rekomendowano.

ZUS i ministerstwa: To błędna interpretacja

Wątpliwości, które wywołał ten komunikat, były tak duże, że w sprawie wypowiedziały się ZUS i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że:

  • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają więc obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.

Podobny komunikat pojawił się na stronie MRPiPS oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.  

 

Czytaj też: Ulga na start - odpowiedzi na 6 najczęstszych pytań >

 

Ulga na start bez obowiązkowych składek na ZUS

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców*, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności. W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy - przypominają ministerstwa.

 

Czytaj też: Ulga na start nie zwalnia ze wszystkich składek >

 

Krzyszto Gruszka
Komentarz Krzysztofa Gruszki, prawnika w katowickim biurze kancelarii Raczkowski Paruch:

Celem wprowadzenia „ulgi na start” było zachęcenie osób fizycznych do założenia własnej działalności gospodarczej poprzez zwolnienie ich z ponoszenia części ciężarów publicznoprawnych, jakimi są składki na ubezpieczenia społeczne. Ustawa nie miała na celu „przerzucenia” tego obowiązku na kontrahentów takiej osoby. Gdyby tak było, to na zleceniodawców zostałby nałożony dodatkowy obowiązek ustalania, czy zleceniobiorca będący przedsiębiorcą jest w trakcie korzystania z „ulgi na start”. W praktyce mogłoby to zniechęcić wiele podmiotów do zawierania umów z takimi osobami. Przyznane uprawnienie mogłoby więc tak naprawdę utrudnić, a nie ułatwić rozpoczęcie działalności.

Dobrze, że Ministerstwa oraz sam Zakład odniosły się do tej kwestii i wyjaśniły powstałe wątpliwości. Decyzja gdańskiej jednostki ZUS pozostawiona bez reakcji mogłaby prowadzić do powielania błędnej interpretacji nowych przepisów przez inne jednostki Zakładu i w konsekwencji - wykształcenia praktyki niezgodnej z celem ustawy, niekorzystnej zarówno dla samych przedsiębiorców korzystających z ulgi, jak również dla ich kontrahentów. Ważne też, że wyjaśnienia te nie pozostawiają inspektorom ZUS pola do odmiennej interpretacji.

 

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Kadry:

Konstytucja Biznesu - nowe zasady oskładkowania działalności gospodarczej* >

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Niższa podstawa wymiaru składki* >

Jak wygląda zwolnienie ze składek ZUS w przypadku otrzymania dotacji z Urzędu pracy?* >

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.