Dane za 2018 rok posłużą do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - Czasu zostało niewiele, warto więc sprawdzić czy też musimy to zrobić – mówi Iwona Kowalska–Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku i przypomina, że obowiązek ten nie dotyczy płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego do 9 pracowników.

Kto musi złożyć ZUS IWA za 2018 rok?

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2018 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku i co najmniej jeden dzień w styczniu 2019 roku,
  • w 2018 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2018 roku.

 

 

Co oznacza nieprzerwane zgłoszenie?

ZUS wyjaśnia, że przez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Czytaj też: Pracodawcy przekażą do ZUS nowe dokumenty >

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych?

Liczbę ubezpieczonych - zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej - ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja, i liczby miesięcy tego roku. Z uwagi na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS, o którym mowa wyżej, przy wyliczaniu liczby ubezpieczonych w każdym przypadku liczba miesięcy będzie wynosiła 12.

– W zależności tego, co dostaniemy od przedsiębiorcy, ocenimy stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w firmie często dochodziło do wypadków lub warunki pracy na konkretnym stanowisku sprzyjają występowaniu chorób zawodowych, to może mieć to wpływ na podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

Sprawdź procedurę w LEX: Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe >

Każdy przedsiębiorca musi podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia a także dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Jak dostarczyć IWA do ZUS?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie jak inne dokumenty ubezpieczeniowe. Tak więc, jeśli przedsiębiorca składa zwyczajowo dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Jeśli natomiast przekazuje dokumenty w formie papierowej, również IWA powinna być złożona w formie papierowej.

Jeśli płatnik składek jest zobowiązany do przekazania ZUS IWA w formie papierowej, należy dostarczyć informacje do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis "ZUS IWA".

Kiedy potrzebna korekta ZUS IWA?

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS korektę informacji ZUS IWA w ciągu 7 dni od:

  • stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie,
  • otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Sprawdź w LEX: Ustalanie składki na ubezpieczenie wypadkowe >

Przy czym, jeżeli konieczność złożenia korekty informacji ZUS IWA wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS:

  • w decyzji - płatnik powinien złożyć korektę informacji ZUS IWA nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
  • podczas kontroli - płatnik powinien złożyć korektę informacji ZUS IWA nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Jak długo przechowywać złożone ZUS IWA?

Płatnik składek zobowiązany jest przechowywać kopie informacji ZUS IWA oraz korekty tych informacji przez okres 10 lat licząc od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Zasady wypełniania ZUS IWA oraz ustalania liczby ubezpieczonych, a także konsekwencje w razie niezłożenia ZUS IWA lub podania nieprawdziwych danych znajdą Państwo w komentarzu praktycznym Małgorzaty Kozłowskiej "Informacja ZUS IWA za rok 2018", dostępnym w LEX Kadry >
Sprawdź w LEX:

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa - obowiązki pracodawcy >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >