Eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przygotowali opracowanie, w którym podsumowali sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w 2023 r. Z raportu wynika, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna i prognozy ZUS przewidują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie.

Czytaj również: ZUS: W I półroczu br. wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu ub.r.>>

Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na kondycję finansową FUS

Jak twierdzi ZUS, stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wynosił w 2023 r. 83,6 proc. Po rekordowym 2022 r. był to drugi najlepszy wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 r. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku ZUS zrezygnował z dotacji do FUS na łączną kwotę 13 mld zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła niecałe 51,7 mld zł.

W ubiegłym roku nadal rosła liczba ubezpieczonych cudzoziemców. Obecnie jest ich już ponad 1,1 mln. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.

Największą pozycją na liście wydatków z FUS były transfery na rzecz ludności, czyli świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. W 2023 r. było to 352,1 mld zł. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 319,5 mld zł, tj. o 18,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Wysokość wypłaty przeciętnej emerytury lub renty w 2023 r. wyniosła 3269,49 zł  i była wyższa od wypłacanej w poprzednim roku o 17,2 proc. Najważniejszym czynnikiem, który wpływał na wysokość świadczeń była waloryzacja, która wyniosła 114,8 proc., nie mniej niż o 250 zł. Na skutek waloryzacji ZUS wypłacił z FUS o 3 445,7 mln zł więcej postaci emerytur i rent.

 


Pracownicy najliczniejszą grupą ubezpieczonych

Z raportu ZUS wynika, że liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2023 r. wyniosła ponad 16,3 mln (w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych) i była o 10,5 tys. mniejsza niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3 proc.).

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,9 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 127,7 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w stosunku do stanu na koniec 2022 r. Wśród nich 59,1 proc. osób było pracownikami, 36,5 proc. wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec 2023 r. stanowili oni 67,3 proc. wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 759,4 tys., tj. o 1,8 proc. więcej niż na koniec 2022 r.

Kolejną dużą grupą są obywatele Białorusi. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych 129,4 tys. osób z Białorusi i stanowili oni 11,5 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba zarejestrowanych w ZUS obywateli Białorusi wzrosła o 19,7 proc. w stosunku do stanu na koniec 2022 r.