Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło niedawno projekt rozporządzenia w sprawie zmian we wzorze świadectwa pracy. Resort chce ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji zawartych na świadectwie pracy. Dlatego każda strona wzoru świadectwa ma być wyposażona w stały fotokod (kod QR). Czytaj więcej: Kod QR na świadectwie pracy >>>>

Związkowcy postulują większe zmiany.

 

 

Bez informacji o "dyscyplinarce"?

Zmian w świadectwie pracy chce NSZZ "Solidarność". Chodzi o nieujawnianie informacji dotyczących rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. - Należy przypomnieć, że samo zakończenie zatrudnienia w tym trybie jest dużą dolegliwością dla pracownika. Zawarcie tej informacji w świadectwie pracy skutkuje kolejną dolegliwością, przejawiającą się większą trudnością w podjęciu kolejnej pracy - podkreślają związkowcy.

Sprawdź w LEX:

- Problem ten staje się szczególnie dotkliwy wówczas, gdy rozwiązanie bez wypowiedzenia okaże się nieuzasadnione, a do prawomocnego zakończenia procesu pracownik, poszukując pracy, cały czas musi okazywać świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę - dodają.

Czytaj w LEX: Zasady wystawiania świadectwa pracy >

- Chodzi nam głównie o pracowników, którzy zostali bezprawnie zwolnieni. Jeżeli ktoś został zwolniony na podstawie art. 52 kodeksu pracy, to automatycznie otrzymuje "wilczy bilet" i to na wiele lat. Trudno mu znaleźć zatrudnienie, nawet jeśli potem sąd uzna, że taki pracownik został zwolniony bezprawnie. Gdyby nasz system sądownictwa działał szybciej, nie byłoby tu problemu - podkreśla rzecznik "S" Marek Lewandowski.

 

Tomasz Klemt, radca prawny z Kancelarii Klemt zwraca uwagę, że prawo to system naczyń połączonych. - Ewentualne wprowadzenie zmian postulowanych przez Prezydium Komisji  Krajowej  NSZZ  „Solidarność” wymagać będzie dostosowania innych elementów systemu. Jednym z najważniejszych jest dokumentacja niezbędna do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych - wskazuje.

Czytaj w LEX: Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia >

- Obecnie do odpowiedniego wniosku dołącza się świadectwo pracy ze wskazanym sposobem zakończenia stosunku pracy. Od sposobu rozwiązania umowy zależy bowiem tzw. „okres oczekiwania” na zasiłek. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia - prawo do zasiłku nabywa się po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, podczas gdy w innych sytuacjach „okres oczekiwania” może wynieść jedynie 7 dni - dodaje ekspert.

Zobacz LEX News: Czy w aktach osobowych można przechowywać kopie świadectw pracy? >

Również Ministerstwo Pracy przypomina, że bez uzyskania informacji o trybie rozwiązania umowy, urząd pracy nie mógłby ustalić prawa do zasiłku bezrobotnego. Resort nie przychylił się do postulatu związkowców.

 


Informacja ważna przy rekrutacji

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta Pracodawców RP, informacja o sposobie rozwiązania stosunku pracy ma szczególne znaczenie dla pracodawców, bowiem jest to ważny komunikat w procesie rekrutacji. - Rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia może nastąpić również z przyczyn zawinionych, co ma istotne znaczenie dla pracodawcy, który poszukuje pracowników - zwraca uwagę w rozmowie z Prawo.pl.

Jej zdaniem, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy - przede wszystkim niedobór pracowników - taka informacja nie musi od razu wpływać na decyzję o niezatrudnieniu pracownika zwolnionego dyscyplinarnie z poprzedniej pracy. - Nawet gdyby takiego obowiązku nie było, nowy pracodawca, najczęściej działający w tej samej branży mógłby się dowiedzieć o sposobie rozstania swojego nowego pracownika z poprzednim pracodawcą - mówi.

Czytaj w LEX: Od 2019 r. nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy >

- Dlatego ważna jest transparentność w procesie zatrudnienia, a powzięcie informacji o sposobie rozwiązania poprzedniego stosunku pracy wcale nie musi dyskredytować kandydata. Ponadto należy zwrócić uwagę, że odejście od obowiązku wskazywania, że do rozwiązania stosunku pracy doszło bez wypowiedzenia mogłoby stawiać w niekorzystnej sytuacji osoby, które zostały zwolnione w innym, niedyscyplinującym trybie - dodaje.

Zmiany w świadectwie pracy

Zgodnie z projektem MRPiPS - kod QR na każdej stronie pomocniczego wzoru świadectwa pracy będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron. Natomiast kod na ostatniej stronie wzoru zawierałby również informację o miejscu złożenia podpisu.
- Są to dane stałe, więc mogą zostać uwzględnione w pomocniczym wzorze świadectwa pracy - wskazano w projekcie.

Ministerstwo przekonuje, że przyjęcie proponowanego rozwiązania będzie stanowiło dodatkowe ważne usprawnienie zwiększające niezależność na rynku pracy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. Osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, skanować i odczytywać fotokody.