Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przedłożony przez ministra finansów.

Od 1 stycznia 2019 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3.278,14 zł. Podstawa w tej wysokości będzie obowiązywała do 31 lipca 2019 r.

Czytaj w LEX: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych >

Zgodnie z ustawą od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

 

Pracodawcy - większe podstawy naliczania to złe wiadomości

Robert Lisicki zwraca uwagę dla Prawo.pl, że dla firm jest to zaskakująca i niekorzystna informacja.  - Dla pracodawcy taka zmiana to dodatkowa pracochłonność przy administrowaniu Funduszem. Odmrożenie od 1 sierpnia 2019r podstawy naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oznacza zwiększenie kosztów działalności pracodawcy w stosunku do zaplanowanych w budżecie na ten rok, a także konieczność dokonania korekty już dokonanego naliczenia na ten rok i kwoty przekazanej na rachunek Funduszu. Nie wiadomo w jaki sposób ustalona miałaby być wysokość środków do przekazania na rzecz Funduszu na 2019 r. skoro wysokość odpisu zmieni się w trakcie roku a do obliczeń bierze się przeciętną liczbę zatrudnionych w całym roku kalendarzowym - wskazuje.

Czytaj w LEX:

Formy wykorzystywania ZFŚS >

Tworzenie, nietworzenie ZFŚS a świadczenie urlopowe >

Gospodarowanie środkami ZFŚS – zwolnienia podatkowe >

Jego zdaniem należy liczyć się także z koniecznością zmiany ustalonego już planu rzeczowo-finansowego Funduszu i dodatkowych negocjacji z partnerami społecznymi, na przykład w kwestiach zwiększenia świadczeń, wprowadzenia nowych, częstotliwości wypłat. - Ze względu na termin zmian i procedury, nowe rozwiązania dla pracowników i tak nie będą mogły być wprowadzone w tym roku - podkreśla.

Podstawa naliczania

Z ZFŚS finansowane są np. „wczasy pod gruszą”, czy karnety sportowe dla pracowników.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

  •     1229,3 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,
  •     1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Czytaj w LEX: Zwrot nieprawidłowo wydanych środków z ZFŚS >


Zmiany w naliczaniu

Od 1 sierpnia 2019 r. zmieni się także naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz członków ich rodzin. Dotyczy to emerytów i rencistów – byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej.

Czytaj w LEX: Zasady ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych >

Do tej pory, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin tworzy się w wysokości 0,6 proc. środków na emerytury i renty dla żołnierzy zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r., natomiast
w przypadku pozostałych służb mundurowych – w wysokości 0,5 proc. środków na emerytury i renty dla tych służb.

Po zmianach, od 1 sierpnia 2019 r., podstawą odpisu na zakładowy fundusz socjalny będą środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2014 r. na emerytury i renty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

Czytaj w LEX: Nieprawidłowości w ewidencji księgowej kosztów związanych z ZFŚS >

Rząd wskazał, że na zaproponowanych zmianach skorzystają osoby uprawnione do korzystania z funduszu:

  • pracownicy i ich rodziny,
  • emeryci i renciści służb mundurowych – byli żołnierze oraz funkcjonariusze i ich rodziny,
  • inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kto korzysta z ZFŚS?

Fundusz tworzą pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku:

  •     co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - obowiązkowo
  •     pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Zobacz w LEX szkolenie online: ZFŚS a ochrona danych osobowych - szkolenie online >

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach ogólnych określonych w ustawie (art. 5 ustawy) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę regulacji w granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno rezygnację z tworzenia ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wysokości odpisu na ZFŚS na wyższym, jak i niższym poziomie niż ustawowy.

Czytaj też: Premier: Nie będzie testu przedsiębiorcy >>>