Od 1 stycznia osoby te mogą starać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia, spełniającą powyższe warunki, będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne na każde dziecko. Podobnie jak rodzicom, osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i opiekunowi faktycznemu.

Czytaj też w LEX: Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego >

Czytaj również: Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach>>

 

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Nowy katalog uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wprowadza ustawa o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie zmienia się grupa osób dotychczas uprawnionych do świadczenia, czyli:

  • matka albo ojciec;
  • opiekun faktyczny dziecka;
  • rodzina zastępcza;
  • inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 


 

Świadczenie pielęgnacyjne dla prowadzących placówki wychowawcze

- Nowością jest dodanie uprawnionych (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych), tzn.: świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – podkreśla Magdalena Januszewska, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Mec. Januszewska dodaje, że z ustawy o świadczeniach rodzinnych uchylono ust. 1a z art. 17. – To powoduje, że od 1 stycznia przestaje mieć znaczenie kolejność zobowiązanych do sprawowania opieki - podkreśla. Chodzi tu o osoby inne niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki.

Polecamy nagranie szkolenia: Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym >

 


Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli:

  • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  • osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich;
  • osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

Zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 2024 r. wiążą się z wejściem w życie ustawy o świadczeniu wspierającym. O zmianach w prawie dla osób z niepełnosprawnościami w tym roku pisaliśmy w Prawo.pl.

Sprawdź w LEX: 

Czy strona może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, skoro ma osobę do opieki i ponadto korzysta z opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej? >

Jakie dokumenty są potrzebne w celu ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach? >

Czy siostra przyrodnia może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na swoją niepełnosprawną siostrę, jeśli jest równocześnie jej opiekunem prawnym? >