Przypomnijmy: inne reguły obowiązują osoby urodzone po 1948 r., a inne - urodzone przed 1949 r. Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), wynika to z reformy systemowej ubezpieczenia emerytalnego wprowadzonej w 1999 roku. W efekcie w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. obowiązuje zasada odrębności systemów ubezpieczeń, zgodnie z którą osoby uprawnione jednocześnie do emerytury rolniczej i do emerytury powszechnej, mają prawo pobierania obu świadczeń. Natomiast w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., uprawnionemu wypłaca się tylko jedno wybrane przez niego świadczenie.

Czytaj więcej: Rolnicy "dwuzawodowcy" podzieleni przez prawo w systemie emerytalnym

Teraz potwierdziło to nam również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Kiedy o emeryturze decyduje wysokość opłaconych składek

W odpowiedzi na pytanie Prawa.pl, czy resort rozważa zmianę przepisów w tym zakresie, MRiRW wyjaśniło, że obowiązujące obecnie zasady łączenia okresów ubezpieczenia i opłacania składek w dwóch różnych systemach ubezpieczeń społecznych – rolnym i powszechnym, które zostały wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr 228, poz. 1507), dotyczą osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a więc tylko tych, które zostały objęte reformą powszechnego systemu emerytalnego realizowanego przez ZUS.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce ebook >>


- W myśl zasad, na jakich została przeprowadzona reforma emerytalna w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, bez względu na długość posiadanego stażu ubezpieczeniowego. Wysokość tej emerytury uzależniona jest natomiast wyłącznie od wysokości opłaconych składek ubezpieczeniowych w okresie aktywności zawodowej oraz od długości dalszego trwania życia dla osób w wieku przejścia na emeryturę, a staż ubezpieczeniowy ma jedynie znaczenie przy podwyższaniu świadczenia do wysokości najniższej emerytury, jeżeli zgromadzone składki nie gwarantują tej kwoty – wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z powyższym, jak dalej tłumaczy resort, osoba posiadająca okresy ubezpieczenia zarówno w rolnym, jak i w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, tzw. „dwuzawodowiec”, urodzona po 31 grudnia 1948 r., za okresy podlegania ubezpieczeniu w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, bez względu na ich długość, otrzyma po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie emerytalne z ZUS w wysokości odpowiadającej opłaconym składkom w tamtym systemie. Z kolei emerytura rolnicza w stosunku do osób urodzonych po tej dacie jest ustalana wyłącznie za okresy ubezpieczenia i opłacania składek w systemie rolnym. Dlatego prawo do emerytury rolniczej, w stosunku do tych osób przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego i uzależnione jest od posiadania co najmniej 25 lat ubezpieczenia rolnego.

 

Dla kogo zwiększenie emerytury z ZUS o tzw. część rolną

Natomiast osoby, które nie nabyły prawa do emerytury rolniczej, z uwagi na zbyt krótki okres posiadanego ubezpieczenia rolniczego (tzn. poniżej 25 lat), za okres opłacania składek do KRUS mogą ubiegać się wyłącznie o zwiększenie emerytury z systemu powszechnego o tzw. część rolną. Wysokość tego zwiększenia ustala ZUS w oparciu o określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników zasady ustalania wysokości części składkowej emerytury rolniczej (po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania składek rolniczych).

Tak więc, jak twierdzi ministerstwo rolnictwa, prawo do świadczenia emerytalnego dla osób, które z uwagi na różne uwarunkowania w okresie aktywności zawodowej posiadają stosunkowo niewielki staż ubezpieczeniowy jest zabezpieczone. - Jeżeli dotyczy to rolników „dwuzawodowców” mają oni zagwarantowane prawo do jednej emerytury – emerytury z ZUS z uwzględnieniem okresu opłacania składek do KRUS, które zwiększają emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku rolnika „dwuzawodowca” nie obowiązuje warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej poprzez przekazanie gospodarstwa rolnego, aby świadczenie emerytalne mogło być wypłacane w całości. Rozwiązanie to nadal obowiązuje w przypadku emerytury rolniczej. W ten sposób uprawniony do emerytury z ZUS (z częścią rolną) sam może zadecydować, w jaki sposób wykorzysta potencjał posiadanego nadal gospodarstwa rolnego w celu uzupełnienia dochodu ze świadczenia emerytalnego – podkreśla resort.

 


Jednocześnie MRiRW poinformowało nas, że w resorcie rolnictwa nie są obecnie prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.