Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej przewiduje zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to jest do kwoty 1029,80 zł. Projektowane zmiany mają wejść w życie od 1 września 2018 roku, ale renty w nowej wysokości mają być wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W piśmie do partnerów społecznych resort prosi o zgłoszenie ewentualnych uwag, również drogą elektroniczną, do 26 kwietnia do godz. 12.00.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Dla kogo renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia oraz jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
 -      przed ukończeniem 18. roku życia albo
 -      w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
 -      w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa.

Renta socjalna nie przysługuje jednak osobie, która:

 -   ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
-    pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
-    jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
-    ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub przez inny niż ta jednostka organ emerytalno-rentowy (np. KRUS), w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 -   jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych lub - jako współwłaściciel - ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy  osoby, która:

-    ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym tzw. renty uczniowskiej oraz
-    ma ustalone prawo do renty rodzinnej, przy czym wysokość renty rodzinnej jest niższa lub równa 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

jeśli osoba ta pobiera rentę rodzinną jako świadczenie wyższe lub wybrane.

Decyzję w sprawie renty socjalnej wydaje i świadczenie to wypłaca właściwa jednostka organizacyjna ZUS.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w analizie "Renta socjalna - przyznawanie i wypłata", dostępnej w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (wymagane zalogowanie do produktu) >>