Z dokumentów, do których dotarł serwis Prawo.pl wynika, że pod koniec br. w ministerstwie finansów ruszyły pełną parą prace nad wdrożeniem nowego modelu IT w całym resorcie, czyli zarówno w Krajowej Administracji Skarbowej, jak i Ministerstwie Finansów. Opiera się on na założeniu, że wszyscy pracownicy z komórek informatycznych zmienią pracodawcę i staną się pracownikami Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF). Do do 31 grudnia br. zmienione mają zostać statuty Krajowej Administracji Skarbowej, Centrum Informatyki Resortu Finansów i Ministerstwa Finansów, a migracja danych kadrowych do systemu CIRF ma nastąpić do 1 stycznia 2021 r. Nowy model IT zakłada  przeniesienie pracowników IT do CIRF z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Urzędnicy i pracownicy służby cywilnej przejęci jak część zakładu

MF chce przenieść zadania z zakresu IT w jednostkach organizacyjnych KAS i Ministerstwie Finansów oraz realizujących je pracowników do Centrum Informatyki Resortu Finansów. Już z początkiem przyszłego roku do CIRF przejść mają pracownicy IT z izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości i Departamentu Informatyzacji MF przejdą do Centrum Informatyki Resortu Finansów. W sumie, jak szacuje Tomasz Ludwiński, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”, to około 1500 osób w kraju.

Po 1 stycznia 2021 r. nadal będą oni wykonywać swoją pracę w dotychczasowych miejscach świadczenia pracy i pod dotychczasowym kierownikiem komórki. Zmieni się jednak przede wszystkim pracodawca. Ich przejście do CIRF ma odbyć się w trybie art. 231 Kodeksu pracy. To jest przepis, który reguluje kwestie skutków przejścia zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcy, który staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.  

W efekcie dojdzie do zmiany statusu pracowniczego zatrudnionych w informatyce pracowników i urzędników, którzy dziś są członkami korpusu służby cywilnej, a po zmianie ich stosunki pracy u nowego pracodawcy będą podlegały regulacjom wynikającym z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy. CIRF zastąpi dotychczasowego pracodawcę, którym był dyrektor IAS.

Jak ma wyglądać to przejście? Najlepiej pokazuje to przykład  Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

- Pracownik służby cywilnej oraz pracownik nieobjęty mnożnikowym systemem wynagradzania w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia przejścia części zadań Izby Administracji Skarbowej w Warszawie będzie mógł bez wypowiedzenia – za 7 dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie spowoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem – napisał Bartosz Zbaraszczuk, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w piśmie do dziewięciu organizacji związkowych działających przy IAS w Warszawie, do którego dotarł serwis Prawo.pl.

Według jego wyjaśnień, w stosunku do urzędników służby cywilnej przepis art. 231K.p. będzie miał zastosowanie w przypadku ich uprzedniej zgody. W przypadku zaś niewyrażenia zgody przez urzędnika służby cywilnej, zastosowanie będą miały art. 62 i 66 ustawy o służbie cywilnej. Na ich podstawie będzie możliwe przeniesienie urzędnika służby cywilnej przez dyrektora IAS w Warszawie na inne stanowisko w IAS w Warszawie, bądź przeniesienie przez Szefa Służby Cywilnej do innego urzędu. W obu przypadkach wyznaczenie stanowiska ma nastąpić z uwzględnieniem przygotowania zawodowego urzędnika służby cywilnej.

- W stosunku do urzędników służby cywilnej, którzy wyrażą zgodę na przejście do CIRF, CIRF z dniem przejęcia zadań, będzie obowiązane zaproponować nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiąże się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Rozwiązanie powyższego stosunku pracy w tym trybie spowoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem – podkreśla Bartosz Zbaraszczuk.

W przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wykonujących zadania z zakresu IT ma dojść - na mocy art. 174 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy, aby możliwe było przeniesienie pracownika do CIRF. Jeżeli funkcjonariusz tej propozycji nie przyjmie,  to zastosowanie może mieć art. 171 ustawy, zgodnie z którym dyrektor IAS powierzy mu realizację innych zadań.

Pisma podobnej treści rozsyłane są do związków zawodowych działających także w innych izbach administracji skarbowej.

- Naszym zdaniem przeniesienie pracowników i urzędników służby cywilnej poza korpus służby cywilnej nie powinno się odbywać w trybie art. 231 k.p. Każdy członek korpusu powinien zostać poinformowany i otrzymać propozycję pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, która kompleksowo reguluje sytuację zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej i możliwego przejęcia ich przez inny zakład pracy jako pracowników urzędów administracji publicznej – mówi Tomasz Ludwiński. Według niego, kwestia przeniesienia została przez ustawodawcę w ustawie o służbie cywilnej uregulowana odmiennie niż czyni to Kodeks pracy i dlatego stosowanie art. 231 Kodeksu pracy nie może mieć miejsca. Jak bowiem tłumaczy Ludwiński, kodeks pracy w rozumieniu art. 65 ustawy o służbie cywilnej nie jest przepisem odrębnym, a co za tym idzie, przy jego pomocy nie można sięgać do regulacji art. 231 Kodeksu pracy. Podkreśla też, że w tej sprawie wypowiadał się Szef Służby Cywilnej, który wskazuje na odrębność rozwiązań dotyczących członków korpusu służby cywilnej w tym zakresie, a zasady przejścia zaproponowane urzędnikom służby cywilnej powinny być stosowane także do członków korpusu służby cywilnej nie będących urzędnikami (a takich jest większość).

 

Jak ma być budowana docelowa struktura IT Resortu Finansów (założenia)

Obecnie

Model przejściowy – od 1 stycznia 2021 r.

Docelowo

Obecna struktura IT w resorcie finansów składa się z:

•16 jednostek IT w IAS

•1 jednostki IT w KIS

•1 jednostki IT w KSS

•1 jednostki IT w MF

•1 jednostki IT w CIRF

Łącznie 20 odrębnych jednostek, które świadczą usługi IT dla Resortu.

Etap przejściowy zakłada przeniesienie do CIRF struktury IAS/KIS/KSS/DI w obecnej strukturze oraz wydzielenie w MF dedykowanego Departamentu Zarządzania Informatyką.

Etap docelowy zakłada utworzenie spójnych struktur rozwoju i utrzymania infrastruktury oraz aplikacji Resortu Finansów.

Departament Zarządzania Informatyką posiada rolę nadzorczą oraz definiującą strategię IT w Resorcie Finansów.

 

 


Centralizacja IT czy reorganizacja dla mniejszej ochrony mianowanych?

Niestety nie wiadomo, dlaczego ministerstwo zdecydowało się na taką zmianę. - Proces przejęcia nie może być pozorny – mówi dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy, radca prawny. Bo, jak podkreśla, nie można umówić się na stosowanie art. 231 K.p., gdy nie ma przesłanek do przejęcia zakładu pracy czy jego części, czy to przez przejęcie zadań, czy też przejęcie majątku, rzadziej samych pracowników. – W polskim prawie dominuje koncepcja materialna, czyli przejęcie majątku, ale zdarzenie musi być faktyczne – twierdzi prof. Gładoch.

Paweł Korus, radca prawny, partner w kancelarii Sobczyk & Współpracownicy, były wieloletni sędzia sądu pracy zwraca natomiast uwagę, że z pisma IAS wynika, że Centrum Informatyki Resortu Finansów nie jest urzędem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej. - Konsekwentnie, w przypadku urzędników zastosowanie art. 23(1) k.p. oznaczałoby konieczność - zgodnie z par. 5 tego przepisu - zaproponowania nowych warunków zatrudnienia już na podstawie umowy o pracę. Innymi słowy w razie przejścia do Centrum Informatyki Resortu Finansów osoby te utraciłyby status urzędnika. Stąd, zgodnie z zasadą korzystności, dotychczasowy pracodawca (IAS) proponuje urzędnikom przejście w oparciu o porozumienie (zgodę urzędnika). Jeżeli takiej zgody nie wyrazi (urzędnik uzna, że nie jest to – czyli utrata statusu urzędnika – dla niego korzystne) to pozostanie urzędnikiem, ale z uwagi na likwidację urzędu będzie konieczne przeniesienie go do innego urzędu, na podstawie art. 66 ustawy o służbie cywilnej – zauważa mec. Korus.

Jak podkreśla, w przypadku KAS jest o tyle inna sytuacja, że mówimy o funkcjonariuszach, a nie pracownikach (funkcjonariusz nie jest pracownikiem).  Stąd też w stosunku do tych osób najpierw zostanie złożona propozycja „zatrudnienia” (przejścia na status pracowniczy) w urzędzie, a następnie objęcie przejściem. - To rozwiązanie prima facie jest prawidłowe. Jeżeli funkcjonariusz nie wyrazi zgody, zostanie przeniesiony – zaznacza mec. Korus.   

Z kolei Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt sprawy. – Od lat administracja skarbowa podległa ministrowi finansów ma problem z informatyzacją. Wciąż, i to już od ponad trzech lat, nierozwiązana pozostaje kwestia tzw. wątkowania w systemie ePUAP, które utrudnia sprawną i zgodną z przepisami wymianę korespondencji pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami czy ich pełnomocnikami. Kompatybilność, czyli zgodność wszystkich systemów, z których korzystają obywatele, pełnomocnicy i urzędnicy tylko odgórnie może zostać zapewniona. Myślę, że idea scentralizowania służb informatycznych na poziomie całego kraju to dobre rozwiązanie, bo może ułatwić zarządzanie – uważa Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy. 

O pilną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy we wszystkich 16 izbach administracji skarbowej zwrócili się do Andrzeja Kwalińskiego, Głównego Inspektora Pracy związkowcy z NSZZ „Solidarność”. Na razie nie wiadomo, jaka zapadnie decyzja w tej sprawie. Na odpowiedź czekamy.