Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) - dalej k.p. na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania każdego pracownika o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pojęcie ryzyka zawodowego

Pod pojęciem ryzyka zawodowego, zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p., rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. W myśl § 39a r.o.b.h.p. pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Zobacz także: Pracodawca udostępni pracownikom instrukcję bhp przy pracach z czynnikami chemicznymi>>

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że sama zmiana warunków świadczenia danej pracy (poprzez zastąpienie umowy-zlecenie umową o pracę) nie wpływa na konieczność ponownego zapoznania danej osoby z ryzykiem zawodowym wiążącym się z pracą na określonym stanowisku. Konieczność taka pojawia się w momencie, gdy w wyniku wprowadzenia zmian na danym stanowisku pracy pojawiają się nowe, nie ujęte wcześniej zagrożenia.
Kwestia zapoznawania pracowników z ryzykiem zawodowym była również przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 2 października 2002 r. (II SA/Wr 319/00) stwierdził m.in., że: "[...] realizacja obowiązku zawartego w art. 226 k.p. powinna polegać na przekazywaniu pracownikowi wiedzy /np. w ramach szkolenia wstępnego w zakresie bhp, tj. głównie podczas instruktażu ogólnego i stanowiskowego/ o rodzaju i zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy oraz o skutkach dla zdrowia i życia jakie może wywołać praca w kontakcie w tymi zagrożeniami. Tak więc pracownik powinien zostać poinformowany o rodzajach czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz niebezpiecznych, o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, jakie miały miejsce na danym lub podobnym stanowisku pracy, o przyczynach i skutkach tych wypadków i chorób. Pracownik powinien być także poinstruowany o środkach zapobiegających zagrożeniom, w tym w szczególności o sposobach stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej".

Zobacz także: Ekonomia w bhp: ocena ryzyka zawodowego>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.