Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332) badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
Skierowanie powinno zawierać:
1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w punktach 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
W skierowaniu na badania powinno się wymienić o ile występują na stanowisku pracy następujące czynniki szkodliwe:
- hałas,
- drgania mechaniczne (ogólne, miejscowe),
- pyły całkowity i respirabilny,
- pyły i dymy spawalnicze wraz z substancjami toksycznymi np. tlenki, metale,
- pyły zawierające azbest,
- metale występujące w postaci pylistej np. ołów, żelazo,
- czynniki chemiczne (toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne,),
- promieniowanie optyczne nielaserowe,
- promieniowanie laserowe,
- pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz-300 GHz,
- mikroklimat zimny,
- mikroklimat gorący.
W skierowaniu ważne jest podanie aktualnych wyników badań i pomiarów wykonanych na tych stanowiskach.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.