Prace na wysokości zaliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami do prac szczególnie niebezpiecznych. Ograniczenie ryzyka nieszczęśliwego wypadku w wielu sytuacjach jest możliwe poprzez wyposażenie stanowiska pracy w podesty robocze. Pracownik, który musi mieć dostęp do strefy pracy zlokalizowanej na wysokości, może dzięki podestom w sposób stabilny pracować na danej płaszczyźnie, będąc jednocześnie osłonięty barierkami ochronnymi.
Wymagania stawiane podestom zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 108 r.b.h.p. przy pracach na drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
1. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;
2. pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Zobacz także: Jakie uprawnienia musi posiadać osoba lub firma dokonująca przeglądów technicznych podestów?>>

Zgodnie z § 109 r.b.h.p. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
1. zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy;
2. zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia;
3. przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny także spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach. Wśród norm, które w przypadku omawianego zagadnienia mogą się okazać pomocne w celu oceny wykonanych bądź projektowanych zabezpieczeń należy wymienić:
1. Maszyny - Bezpieczeństwo - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami
PN-EN ISO 14122-1:2005 - wersja polska
PN-EN ISO 14122-1:2005/A1:2010 - wersja angielska
2. Maszyny - Bezpieczeństwo - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 2: Pomosty robocze i przejścia
PN-EN ISO 14122-2:2005 - wersja polska
PN-EN ISO 14122-2:2005/A1:2010 - wersja angielska
3. Maszyny - Bezpieczeństwo - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady
PN-EN ISO 14122-3:2005 - wersja polska
PN-EN ISO 14122-3:2005/A1:2010 - wersja angielska
4. Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 4: Drabiny stałe
PN-EN ISO 14122-4:2006 - wersja polska
PN-EN ISO 14122-4:2006/A1:2010 - wersja angielska

Zobacz także: Organizując pracę na wysokości, pracodawca wybierze odpowiedni sprzęt roboczy>>