W pojęciu wyposażenia technicznego mieści się wiele maszyn, urządzeń i narzędzi, w tym urządzeń, których stan techniczny decyduje o życiu pracownika, jak np. wiszące podesty robocze stosowane na budowach oraz urządzenia tzw. poddozorowe (żurawie, suwnice, zbiorniki ciśnieniowe) podlegające kontroli i dopuszczaniu do użytkowania przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Przykładowo - używane na budowach oraz do remontów budynków ruchome (wiszące) podesty robocze, należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenie to należy do obowiązków osób kierujących pracownikami - mistrza lub kierownika budowy. Trzeba je wykonywać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a także po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu. Stan techniczny narzędzi, w szczególności elektrycznych narzędzi ręcznych, również powinien być systematycznie sprawdzany przez kierownika robót lub mistrza. Wymagany stan techniczny oraz częstotliwość przeglądów, remontów i konserwacji powinna być określona w instrukcji obsługi.
Obowiązkiem osoby kierującej grupą pracowników jest nie tylko polecenie stosowania zgodnych z przepisami bhp metod pracy lub zakazanie stosowania metod niebezpiecznych, lecz także dopilnowanie, aby pracownicy podporządkowali się poleceniu lub zakazowi. Wśród działań organizacyjnych związanych z kierowaniem pracą w sposób uwzględniający wymagania bhp, przełożony powinien pamiętać o konieczności w miarę dokładnego określania sposobu i czasu wykonywania zleconej pracownikowi pracy. Przy pracach niebezpiecznych konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pracy przez zatrudnionych.
W pojęciu wyposażenia technicznego mieszczą się też środki ochrony zbiorowej. Kontrola sprawności urządzeń ochrony zbiorowej dotyczy w szczególności urządzeń wentylacyjnych – zarówno ogólnych, jak i stanowiskowych, np. na stanowiskach spawalniczych oraz urządzeń chroniących przed rozprzestrzenianiem się nadmiernego hałasu, jak kabiny i obudowy dźwiękoszczelne, ekrany akustyczne itp.
Za nierzetelne wypełnianie przywołanych obowiązków, zgodnie z art. 283 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) osoba odpowiedzialna za stan bhp albo kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nieprzestrzegająca przepisów lub zasad bhp, wbrew obowiązkowi wyposażająca stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne lub dostarczająca pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.