Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Jeśli nowa maszyna nie ma zmienionych warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności procesu technologicznego, nie zmieniono organizacji pracy, nie wprowadzono do stosowania nowych substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, nie używa się nowych narzędzi czy urządzeń - przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego nie jest konieczne. Ocenę ryzyka zgodnie z ogólnymi zasadami należy okresowo aktualizować. Zmiana maszyny sprzyja takiej aktualizacji.
Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy i ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
W przypadku wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego; zmian organizacji stanowisk pracy; wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń  pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. (§ 9 i 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Zgodnie z PN-N-18002:2011 zaleca się okresowo dokonywać przeglądu przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego w celu stwierdzenia czy jej wyniki są nadal aktualne czy uwzględnia ona nowo powstające zagrożenia i czy w świetle postępu nauki i techniki można wyeliminować istniejące zagrożenia lub skuteczniej ograniczyć ryzyko zawodowe.
Konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego każdorazowo po zaistnieniu zdarzenia wypadkowego (wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy). Celem tego działania jest uwzględnienie w procesie oceny ryzyka zawodowego zagrożenia którego aktywizacja doprowadziła do wypadku oraz ustalenie spójnych z postępowaniem po wypadkowym działań profilaktycznych.
Przeglądu tego dokonuje się również zawsze gdy wykorzystywane do oceny informacje straciły swoja aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach:
1) przy tworzeniu nowych stanowisk pracy;
2) przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych);
3) po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy;
4) po stwierdzeniu że stosowane środki ochrony są nieskuteczne lub nie właściwe;
5) jeżeli istnieje konieczność wprowadzenie zmian w stosowanych środkach ochrony.
W przypadku stwierdzenia w wyniku przeglądu, że wynik przeprowadzonej wcześniej oceny są nieskuteczne ocenę należy powtórzyć, biorąc pod uwagę nowe warunki.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP