Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Tak stanowi art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p., określając jednocześnie najważniejsze cechy urlopu wypoczynkowego. Jedną z nich jest ciągły, nieprzerwany jego charakter.
Ciągły charakter urlopu należy rozumieć w ten sposób, że pomiędzy poszczególnymi dniami urlopu wypoczynkowego nie mogą występować dni pracy pracownika. (...)
Odwołanie pracownika z urlopu może przysporzyć pracodawcy znacznych kosztów
 
 

Kiedy można odwołać pracownika z urlopu?

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale tylko wówczas, gdy jego obecności w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, a dalsza nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w procesie pracy (art. 167 § 1 k.p.).
 
Odwołanie pracownika z urlopu możliwe jest tylko gdy w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu pracodawca nie wiedział, że wystąpią takie okoliczności, które będą wymagały obecności pracownika w pracy. Pracodawca nie może zatem odwołać pracownika z urlopu np. z uwagi na konieczność wykonania przez niego zaplanowanych na dany okres obowiązków. W takiej sytuacji pracodawca mógł nie udzielić pracownikowi urlopu we wnioskowanym przez niego terminie. Jeżeli jednak urlopu pracownikowi udzielił, to z uwagi na konieczność wykonania przez niego normalnej, zaplanowanej uprzednio pracy, odwołać go z urlopu nie może. (...)
 
Odwołany z urlopu pracownik musi się stawić w pracy. Odmowa wykonania tego polecenia może stanowić podstawę do ukarania pracownika jedną z kar dyscyplinarnych przewidzianych wart. 108 k.p., a nawet może skończyć się dla niego rozwiązaniem umowy o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 52 k.p.).
Odwołanie pracownika z urlopu powinno nastąpić w taki sposób, aby pracownik mógł się z nim zapoznać. Powinno być też dokonane z takim wyprzedzeniem, aby mógł on stawić się do pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie. Żaden przepis nie wymaga jednak od pracownika aby informował pracodawcę o tym gdzie chce spędzić urlop, jak też aby w jego czasie utrzymywał z pracodawcą kontakt telefoniczny.

 

Pokrycie kosztów

W razie odwołania pracownika z urlopu pracodawca musi pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z tym odwołaniem. Przez koszty te należy rozumieć przede wszystkim niepodlegającą zwrotowi zapłatę za niewykorzystany pobyt w hotelu lub innym ośrodku wczasowym, a także koszty podróży. Zwrot kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu, obejmuje także bezpośrednie koszy niewykorzystania urlopu przez jego rodzinę, jeżeli została zmuszona do przerwania odpoczynku.
 
 
Odwołanie pracownika z urlopu powoduje, że faktycznie wykorzystana jego część obniża przysługującą pracownikowi pulę urlopu. (...)
Odwołanie pracownika z urlopu, pomimo literalnego brzmienia przepisów, traktować należy, jako przesunięcie niewykorzystanej części urlopu na termin późniejszy. Często bowiem kontynuowanie urlopu w takim przypadku czyni go bezcelowym. Dlatego też powszechnie przyjmuje się, że fakt przerwania urlopu należy traktować jako przyczynę przesunięcia terminu urlopu na wniosek pracownika. Nie ma jednak przeszkód aby odwołany z urlopu pracownik kontynuował go po zakończeniu pracy, z uwagi na którą urlop musiał przerwać.