Wniosek taki zawiera liczbę dni nieobecności, termin urlopu i powrotu do pracy. Czasem wskazuje również osobę, która będzie zastępowała pracownika na urlopie. Ten wymóg dotyczy jednak najczęściej menadżerów, którzy organizują pracę swoim podwładnym. Chodzi o to, aby tak zorganizować pracę, by firma działała w normalnym toku mimo mniejszego zespołu do pracy.

Urlop zasadniczo w naturze

Poza sytuacjami określonymi w art. 171 KP pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracownik nie może zrzec się ani samego urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa za dany rok kalendarzowy 1 stycznia, o ile w tym dniu pracuje na etacie. Wymiar urlopu wynosi:

- 20 dni, jeżeli pracownik pracuje krócej niż 10 lat,

- 26 dni, gdy pracuje co najmniej 10 lat.

Chcesz obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi? Użyj naszego kalkulatora>>>

Urlop wypoczynkowy można podzielić, ale tylko na wniosek pracownika. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się: okresy pracy, nauki, i tzw. okresy zaliczane. Wpływ na wymiar urlopu mają okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w pracy oraz sposób ustania stosunku pracy. Gdy pracownik pracuje w dwóch miejscach naraz wówczas wlicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Kłopotliwy niepełnoetatowiec

Urlop dla takiego pracownika określa się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Jeśli w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany wymiaru czasu pracy z niepełnego na pełny (lub odwrotnie), wówczas trzeba przeprowadzić dwa niezależne wyliczenia, odpowiednio dla okresu pracy w danym wymiarze etatu.

Zasadniczo, urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Wówczas jeden dzień urlopu odpowiada 8 h pracy. Reguły te stosuje się do pracownika, którego dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 h. Udzielnie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy część urlopu do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Oznacza to, że pracownik, który nie wykorzystał urlopu nabywa od razu prawo do urlopu w wyższym wymiarze, a nie do urlopu uzupełniającego.

Pracodawca lub pracownik mogą przesunąć termin urlopu. Jeśli występuje o to pracownik- jego wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony. Ocena, czy przyczyny, które podał pracownik są ważne należy do pracodawcy. Pracodawca może przesunąć termin urlopu, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Ta ocena również należy do niego.

Skrócony wypoczynek

Możliwe jest także odwołanie pracownika z urlopu , jeśli wystąpią okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia wypoczynku, a wymagają one obecności zatrudnionego. Pracownik odwołany z urlopu musi stawić się w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Wówczas pracodawca pokrywa koszty poniesione przez niego będące w bezpośrednim związku z odwołaniem go z wakacji np. koszty przejazdu czy pobytu w ośrodku wypoczynkowym

Pracodawca powinien odwołać pracownika z urlopu z odpowiednim wyprzedzeniem. Chodzi o to, by mógł on wykonać terminowo polecenie chlebodawcy. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego jest poleceniem służbowym.

Więcej o udzielaniu urlopu wypoczynkowego >>>