- Najnowszym przykładem takich regulacji jest ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która wzmacnia wyłączenie części majątku rolnika spod egzekucji komorniczej – czytamy w apelu organizacji pracodawców w związku z regulacjami dotyczącymi dłużników, który przygotowały BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPP i Związek Rzemiosła Polskiego.

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: Nietypowe kary umowne - swoboda sankcji kontraktowych i ochrona dłużnika >

Zmiana ta, jak twierdzą pracodawcy, nie stanowi prostego przeniesienia treści dotychczasowego rozporządzenia do ustawy. Rezygnuje ona z zasady, iż nie stosuje się tych specjalnych wyłączeń spod egzekucji w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika-dłużnika. W efekcie rolnicy mogą mieć teraz utrudniony dostęp do finansowania rozwoju ich działalności, zwłaszcza do kredytów bankowych.

Czytaj również: Minimalne wynagrodzenie nie będzie już chronić przed egzekucją>>

Poziom ochrony dłużnika oderwał się od jego celów

Innym przykładem podobnych szkodliwych zmian w prawie jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która ułatwiła upadłość konsumencką nieuczciwym dłużnikom np.: takim, którzy chcieli doprowadzić do swojej niewypłacalności. Trudno znaleźć uzasadnienie dla istnienia podobnych regulacji.

PORADNIK: Potrącenie z wynagrodzenia za pracę >

Jak podkreślają pracodawcy, oprócz takich działań istnieją też zaniechania prawne, które wprost utrudniają wierzycielom dochodzenie należnych im pieniędzy. Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń, w związku z treścią art. 87 (1) par. 1 pkt. 1 kodeksu pracy, powiązana jest bezpośrednio z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Celem tego rodzaju wyjątku jest ochrona egzystencji dłużnika, co należy uznać za oczywiście słuszne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. minimalne wynagrodzenie wyniosło 3010 zł. Zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS-u z 17 grudnia 2021 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 r. wyniosło 6022,49 zł. - Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 stanowi już około 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia sektorze przedsiębiorstw (dane za listopad 2021 r.). W związku z dynamicznymi podwyżkami płacy minimalnej obecny poziom ochrony dłużnika oderwał się zatem od jego celów – czytamy w apelu.

W Sejmie znajduje się Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, którego celem jest zwiększenie skuteczności egzekucji, natomiast od października 2021 nie podjęto wobec projektu żadnych działań legislacyjnych.

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika >

 


Sytuacja wierzyciela coraz gorsza

- Tym samym wskazujemy, iż wszelkie regulacje mające za przedmiot relacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem powinny być poddane wnikliwej ekonomicznej analizie prawa – przeciwne podejście prowadzi do pogorszenia pozycji wierzyciela, a niekiedy również odbija się negatywnie na sytuacji ekonomicznej samego dłużnika. Wszelkie wprowadzone regulacje, które sprzyjają dłużnikom nieuczciwym lub zaburzają równowagę pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem powinny zostać ponownie przeanalizowane i zmienione – przekonują pracodawcy.