W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (nr 531). Ttrafił do uzgodnień międzyresortowych i został przekazany do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Wyższe mnożniki kwoty bazowej

- Projektowane rozporządzenie przewiduje wzrost indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r. - poprzez zwiększenie wysokości każdego mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości dodatku za stopień służbowy. Proponowana zmiana obejmuje wzrost wysokości mnożnika dla każdego z poszczególnych stopni służbowych o 0,207, co stanowi kwotę 373,30 zł – napisano w uzasadnieniu projektu.

Czytaj więcej: Urlopy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej >

Do projektu dołączono załącznik z tabelą stopni funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalania wysokości dodatku za stopień służbowy. I tak, dla generała mnożnik kwoty bazowej wynosi - 1,099; dla nadinspektora - 0,992; inspektora - 0,939; młodszego inspektora - 0,912; podinspektora - 0,885; nadkomisarza - 0,832; komisarza - 0,805; podkomisarza - 0,779; starszego aspiranta - 0,725; aspiranta - 0,698; młodszego aspiranta - 0,672; starszego rachmistrza - 0,645; rachmistrza - 0,618; młodszego rachmistrza - 0,592; starszego rewidenta - 0,565; rewidenta - 0,538; młodszego rewidenta - 0,512; starszego aplikanta - 0,485; aplikanta - 0,458.

PROCEDURA w LEX: Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy celnych >

Z kolei w Ocenie Skutków Regulacji autorzy projektu podkreślają, że projekt został opracowany w związku z planowanym podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2022 r. - W związku z powyższym wzrost indywidualnych uposażeń – ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. – zostanie przeprowadzony w ramach zwiększenia mnożników kwoty bazowej dodatków za stopień służbowy. Zachodzi zatem potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w części dotyczącej wzrostu wysokości dodatku za stopień służbowy. Projekt zmiany rozporządzenia pozwoli na podwyższenie indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie każdego dodatku za stopień służbowy – czytamy w OSR. Nikt jednak nie zauważył, że projektowane rozporządzenie wydawane jest przez ministra finansów, a nie - jak napisano w dokumencie - ministra rozwoju i finansów. 

 

 

Czytaj również: Polski Ład i ZUS dzielą skarbówkę na "lepszych" funkcjonariuszy i "gorszych" urzędników>>

Ile wyda budżet państwa?

Według projektodawców, źródłem finansowania wzrostu ww. mnożników w 2022 r. będzie program ustanowiony uchwałą nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”, zmienioną uchwałą nr 31/2021 Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. oraz środki ujęte w ustawie budżetowej na 2022 rok (część 19, rozdział 75001, 75008) jako wzrost funduszu uposażeń o około 4,4 proc.

Czytaj więcej: Status prawny Służby Celno-Skarbowej >

Skutki finansowe wzrostu dodatków za stopień służbowy o 373,30 zł dla 11 744 etatów funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w skali roku 2022 wyniosą 54 180 tys. zł. Przewiduje się, że wzrost nastąpi w następujących wydatkach:

  • uposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej o 52 602 tys. zł,
  • pozostałe należności – 3 proc. fundusz nagród o 1 578 tys. zł.

Skutki finansowe wzrostu dodatków za stopień służbowy w skali roku 2023 oraz latach następnych obejmą również wzrost w wydatkach na nagrody roczne i wyniosą rocznie łącznie 58 563 tys. zł. Wzrost poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

  • uposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej o 52 602 tys. zł,
  • nagrody roczne 4 383 tys. zł,
  • pozostałe należności – 3 proc. fundusz nagród o 1 578 tys. zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.